Zasloužená radost z poznávání

Projekt Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky

Celý název: „Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky“

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016449

Příjemce: H-mat, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A2

Partner: Nová škola, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A1

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 3. 2023

Cílem projektu je jednak vytvoření metodického materiálu pro pedagogickou diagnostiku a následnou diferenciaci výuky matematiky na prvním stupni ZŠ s využitím gradovaných úloh a zároveň podpora rozvoje matematické gramotnosti ve školních družinách na základě inovace jejich ŠVP skrze zavádění řízených činností z prostředí Hejného matematiky. Spojujícím prvkem obou částí projektu je efektivní a systematická podpora rozvoje matematické gramotnosti žáků prvního stupně ZŠ opírající se o Hejného metodu.

Projekt je rozdělen na 2 hlavní aktivity a to A1 – inovace ŠVP ve školních družinách a A2 – diagnostika a diferenciace ve výuce Hejného matematiky.

A1 – inovace ŠVP ve školních družinách

Cílem A1 je umožnit dětem ve školní družině rozvoj matematické gramotnosti nenásilnou, herní formou v rámci zájmového vzdělávání, umožnit jim zažít úspěch a radost z matematiky i mimo výuku, kde na to nemusí mít vhodné podmínky. Konkrétním cílem je metodicky podpořit plošné využívání prostředí Hejného matematiky (dále HM) ve školní družině k rozvoji matematické gramotnosti. 

Vytvoříme a vyzkoušíme metodické materiály, které vychovatelkám bez předchozí zkušenosti s HM umožní pracovat se sadou přizpůsobených gradovaných úloh z prostředí HM v rámci řízené činnosti ve družině.

Na základě analýzy a šetření ve školních družinách vytvořené materiály přizpůsobíme obecnějším trendům a zjištěním, než jsou jen poznatky ze zapojených škol. Otestujeme proces inovace ŠVP ŠD a jeho následné implementace do praxe a vytvoříme Metodickou příručku zavádění inovace. Díky evaluaci procesu zavádění inovace a AV zapojených pedagogů odhalíme potenciální problematické momenty procesu, ale i příklady dobré praxe, které využijeme k plošnému rozšíření inovace.

Díky vytvoření sady přizpůsobených gradovaných úloh z prostředí HM a metodiky jejich využití v družině, dostanou družiny nástroj, který jim umožní se cíleně a systematicky zaměřit na rozvoj matematické gramotnosti.

Zjištění a zkušenosti z tohoto projektu povedou na úrovni dopadů k lepšímu pochopení fungování školních družin v ČR a poskytnou základ pro systematickou a institucionální podporu rozvoje matematické gramotnosti v rámci zájmového vzdělávání a jeho propojení se vzděláváním formálním.

Výstup ke stažení: Matika je (druž)in: Aktivity pro rozvoj matematické gramotnosti ve školních družinách (metodika, PDF)

Cíle výstupu: Publikace je určená primárně pro vychovatelky ve školní družině, ale je použitelná i pro další aktivity zájmového vzdělávání a může být inspirací i pro pedagogy na 1. stupni ZŠ. Využití není podmíněno předchozí znalostí Hejného metody. Metodika se skládá ze souboru 32 tematicky zaměřených scénářů na realizaci řízené činnosti ve školních družinách. Aktivity jsou zaměřené na rozvoj zejména matematické gramotnosti a vycházejí z principů a částečně i prostředí Hejného matematiky. Každý scénář má nějaký propojovací prvek, například Rytmus, Krychle, Zoo apod. Scénář vždy začíná krátkým úvodem, kde je vysvětleno, co lze pomocí scénáře rozvíjet. Matematika je ve scénáři vysvětlena spíše pro ilustraci a vhled, účelem není, abychom se s dětmi ve školní družině učili matematiku. Scénáře jsou hry, a takto je na ně vhodné pohlížet. Úvod scénáře také seznamuje s pomůckami, s přibližnou časovou dotací a s tím, zda ho lze použít venku. Potom následuje podrobné vysvětlení jednotlivých aktivit. Ty začínají od nejjednodušších a pokračují ke složitějším. Popis je doprovázen fotografiemi. Fotografie neslouží pouze jako estetický prvek, jsou voleny záměrně tak, aby byly návodné, proto také na ně odkazujeme v textu. Scénáře je možno využívat tak, jak navrhujeme níže, stejně tak je ale možné si případně vybrat ten, který nás zaujme. Při pročítání lze vidět, zda scénář navazuje na nějaký předchozí, nebo zda stojí sám o sobě. Scénáře jsou vhodné k domácímu tisku.

A2 – diagnostika a diferenciace ve výuce Hejného matematiky

Cílem A2 je zpracovat metodický materiál pro pedagogickou diagnostiku ve výuce matematiky a následnou diferenciaci výuky opřenou o využití baterie gradovaných úloh z prostředí Hejného metody.

Inovace umožní směrem k žákům:

A. nabídnout skupinám žáků takové úlohy, které odpovídají jejich aktuální úrovni a jsou pro ně motivačně silné,
B. vést žáky systematicky k reflektování vlastních posunů (žákovské portfolio),
C. prohloubit porozumění zadání úlohy, tj. podpořit rozvoj tzv. čtenářských dovedností,
D. prohloubit rozvoj řešitelských strategií na základě skupinové diskuse a vzájemného sdílení.

Inovace umožní směrem k učitelům:

A. pracovat s připravenou baterií gradovaných úloh pro jednotlivé matematické oblasti,
B. analyzovat strategie řešení žáků s podporou metodika,
C. efektivní stanovování cílů další výuky ve vztahu k diferenciaci třídy, profesní rozvoj (profesní portfolio).

Dalším cílem je propojení přípravy studentů PedF UK s praxí a možnost získávat reálné zkušenosti díky sdílení s nositeli inovace a návštěvách v jejich výuce.

Prostřednictvím sběru dat budou získány informace o přínosech a rizicích pedagogické diagnostiky v hodinách matematiky na prvním stupni ZŠ a s ní související diferenciací ve výuce. Zapojení učitelé se naučí efektivně stanovovat cíle výuky, které budou odpovídat zjištění z diagnostických úloh. Pro odpovídající diferenciaci budou využívat připravené baterie gradovaných úloh, díky kterým budou schopni dané matematické téma nabídnout žákům v odpovídajících obtížnostech. Tyto baterie budou v průběhu projektu doplňovány a přizpůsobovány metodiky na základě zpětných vazeb od učitelů zapojených do projektu.

U studentů absolvujících seminář očekáváme reálné začlenění pedagogické diagnostiky a diferenciace do budoucí vlastní praxe.

Na základě realizace akčního výzkumu v obou aktivitách očekáváme na úrovni personální:

  • změny týkající se osobnostního a profesního rozvoje všech zapojených pedagogů,
  • rozšíření jejich kompetencí,
  • nabytí nových poznatků a dovedností,
  • posílení jejich profesního sebevědomí,
  • díky působení v projektu se také přirozeně stanou nositeli/nositelkami inovace a zapojí se do šíření inovace prostřednictvím sdílení dobré praxe v rámci svého dalšího pedagogického působení.

1. Výstup ke stažení: Metodika realizace (PDF)

Cíle výstupu: Metodické materiály slouží jako podpůrný materiál k prohlubování matematických dovedností žáků na 1. stupni základní školy a zároveň k profesnímu rozvoji učitelů v oblasti pedagogické diagnostiky a následné diferenciace výuky. Materiál zahrnuje 6 matematických prostředí typických pro Hejného metodu (Součtové trojúhelníky, Hadi, Myslím si číslo, Geoboard, Mříž, Krychlové stavby) a dále oblast Zlomky, které můžeme řadit jako průřezové prostředí/téma. Hlavním cílem je pomoci především učitelům podporovat rozvoj matematických dovedností žáků prostřednictvím diagnostiky, kterou zde rozumíme diagnostický potenciál vybraných úloh, na jehož základě může učitel sledovat dosavadní úroveň matematického myšlení u svých žáků. Ve chvíli, kdy je učitel schopen určit konkrétní překážky rozvoje matematického myšlení, může následně nabídnout žákům takové úlohy, které mu pomohou tyto obtíže překonat. Zároveň je připraven poskytnou žákům bez edukativních překážek takové úlohy, které je posunou a rozvinou v dané oblasti.

2. Výstup ke stažení: Baterie gradovaných úloh (PDF)

Cíle výstupu: Výstup nabízí baterii gradovaných úloh z vybraných prostředí Hejného metody napříč celým prvním stupněm s didaktickými komentáři. Předpokládáme využitelnost i pro pedagogy, kteří svou výuku nerealizují podle učebnic prof. Hejného a kol. a to díky průřezově nastavené gradaci vycházející od prvního ročníku až do pátého. Dokument představuje ucelenou nabídku adekvátních úloh sloužících jako reedukační nástroj pro překonávání specifických žákovských potíží v daných prostředí, nebo naopak pro rozvoj žáků vyžadujících náročnější výzvy. Tento dokument slouží jako doplňkový materiál k Metodice realizace, lze jej ovšem využívat i samostatně."

Realizační tým projektu

Manažerka projektu H-mat:
Gabriela Tylingerová - [email protected]

Hlavní metodička pro aktivitu A2 H-mat:
Mgr. Michaela Králová, Ph.D. - [email protected]

Manažerka projektu aktivita A1 Nová škola:
Mgr. Zuzana Bednářová - [email protected]

Hlavní metodička pro aktivitu A1 Nová škola:
Ing. Dana Pražáková, Ph.D. - [email protected]

Finanční manažerka projektu H-mat:
Gabriela Tylingerová – [email protected]

Administrativní podpora H-mat:
Ing. Tereza Lorencová – [email protected]

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies