Zasloužená radost z poznávání

Projekt Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky

Celý název: „Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky“

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016449

Příjemce: H-mat, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A2

Partner: Nová škola, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A1

Realizace projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Cílem projektu je jednak vytvoření metodického materiálu pro pedagogickou diagnostiku a následnou diferenciaci výuky matematiky na prvním stupni ZŠ s využitím gradovaných úloh a zároveň podpora rozvoje matematické gramotnosti ve školních družinách na základě inovace jejich ŠVP skrze zavádění řízených činností z prostředí Hejného matematiky. Spojujícím prvkem obou částí projektu je efektivní a systematická podpora rozvoje matematické gramotnosti žáků prvního stupně ZŠ opírající se o Hejného metodu.

Projekt je rozdělen na 2 hlavní aktivity a to A1 – inovace ŠVP ve školních družinách a A2 – diagnostika a diferenciace ve výuce Hejného matematiky.

A1 – inovace ŠVP ve školních družinách

Cílem A1 je umožnit dětem ve školní družině rozvoj matematické gramotnosti nenásilnou, herní formou v rámci zájmového vzdělávání, umožnit jim zažít úspěch a radost z matematiky i mimo výuku, kde na to nemusí mít vhodné podmínky. Konkrétním cílem je metodicky podpořit plošné využívání prostředí Hejného matematiky (dále HM) ve školní družině k rozvoji matematické gramotnosti. 

Vytvoříme a vyzkoušíme metodické materiály, které vychovatelkám bez předchozí zkušenosti s HM umožní pracovat se sadou přizpůsobených gradovaných úloh z prostředí HM v rámci řízené činnosti ve družině.

Na základě analýzy a šetření ve školních družinách vytvořené materiály přizpůsobíme obecnějším trendům a zjištěním, než jsou jen poznatky ze zapojených škol. Otestujeme proces inovace ŠVP ŠD a jeho následné implementace do praxe a vytvoříme Metodickou příručku zavádění inovace. Díky evaluaci procesu zavádění inovace a AV zapojených pedagogů odhalíme potenciální problematické momenty procesu, ale i příklady dobré praxe, které využijeme k plošnému rozšíření inovace.

Díky vytvoření sady přizpůsobených gradovaných úloh z prostředí HM a metodiky jejich využití v družině, dostanou družiny nástroj, který jim umožní se cíleně a systematicky zaměřit na rozvoj matematické gramotnosti.

Zjištění a zkušenosti z tohoto projektu povedou na úrovni dopadů k lepšímu pochopení fungování školních družin v ČR a poskytnou základ pro systematickou a institucionální podporu rozvoje matematické gramotnosti v rámci zájmového vzdělávání a jeho propojení se vzděláváním formálním.

A2 – diagnostika a diferenciace ve výuce Hejného matematiky

Cílem A2 je zpracovat metodický materiál pro pedagogickou diagnostiku ve výuce matematiky a následnou diferenciaci výuky opřenou o využití baterie gradovaných úloh z prostředí Hejného metody.

Inovace umožní směrem k žákům:

A. nabídnout skupinám žáků takové úlohy, které odpovídají jejich aktuální úrovni a jsou pro ně motivačně silné,
B. vést žáky systematicky k reflektování vlastních posunů (žákovské portfolio),
C. prohloubit porozumění zadání úlohy, tj. podpořit rozvoj tzv. čtenářských dovedností,
D. prohloubit rozvoj řešitelských strategií na základě skupinové diskuse a vzájemného sdílení.

Inovace umožní směrem k učitelům:

A. pracovat s připravenou baterií gradovaných úloh pro jednotlivé matematické oblasti,
B. analyzovat strategie řešení žáků s podporou metodika,
C. efektivní stanovování cílů další výuky ve vztahu k diferenciaci třídy, profesní rozvoj (profesní portfolio).

Dalším cílem je propojení přípravy studentů PedF UK s praxí a možnost získávat reálné zkušenosti díky sdílení s nositeli inovace a návštěvách v jejich výuce.

Prostřednictvím sběru dat budou získány informace o přínosech a rizicích pedagogické diagnostiky v hodinách matematiky na prvním stupni ZŠ a s ní související diferenciací ve výuce. Zapojení učitelé se naučí efektivně stanovovat cíle výuky, které budou odpovídat zjištění z diagnostických úloh. Pro odpovídající diferenciaci budou využívat připravené baterie gradovaných úloh, díky kterým budou schopni dané matematické téma nabídnout žákům v odpovídajících obtížnostech. Tyto baterie budou v průběhu projektu doplňovány a přizpůsobovány metodiky na základě zpětných vazeb od učitelů zapojených do projektu.

U studentů absolvujících seminář očekáváme reálné začlenění pedagogické diagnostiky a diferenciace do budoucí vlastní praxe.

Na základě realizace akčního výzkumu v obou aktivitách očekáváme na úrovni personální:

  • změny týkající se osobnostního a profesního rozvoje všech zapojených pedagogů,
  • rozšíření jejich kompetencí,
  • nabytí nových poznatků a dovedností,
  • posílení jejich profesního sebevědomí,
  • díky působení v projektu se také přirozeně stanou nositeli/nositelkami inovace a zapojí se do šíření inovace prostřednictvím sdílení dobré praxe v rámci svého dalšího pedagogického působení.

Realizační tým projektu

Manažerka projektu H-mat:
Lucie Pastuchová - [email protected]

Hlavní metodička pro aktivitu A2 H-mat:
Mgr. Michaela Králová, Ph.D. - [email protected]

Manažerka projektu aktivita A1 Nová škola:
Mgr. Zuzana Bednářová - [email protected]

Hlavní metodička pro aktivitu A1 Nová škola:
Ing. Dana Pražáková, Ph.D. - [email protected]

Finanční manažerka projektu H-mat:
Gabriela Tylingerová – [email protected]

Administrativní podpora H-mat:
Ing. Tereza Lorencová – [email protected]

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2023 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies