Zasloužená radost z poznávání

Život Úval: Základní škola v Úvalech připravuje své žáky pro budoucnost

Úvalská základní škola se snaží vzdělávat své žáky tak, aby obstáli nejen u přijímacích zkoušek ale i v době, kdy dospějí a budou se muset vypořádat se situacemi, které si vzhledem k dynamičnosti současného světa z dnešní perspektivy možná ani neumíme představit. Podle názoru mnoha odborníků na vzdělávání je pro splnění takového cíle potřeba naučit žáky přemýšlet, spolupracovat, diskutovat a dávat jim prostor a příležitosti, aby se snažili vyřešit i neobvyklé úkoly. Jsme si dobře vědomi toho, že aby se ze žáků jednou stali úspěšní, morální a šťastní dospělí jedinci, kteří budou sobě i společnosti prospěšní, musí se v nich od útlého dětství podporovat zvídavost, touha po poznání a schopnost vést diskuzi.

Je nám velkou ctí, že nás v této snaze přijel podpořit mezinárodně uznávaný matematik a učitel pan profesor Hejný a pobesedoval s námi, rodiči a dalšími zájemci nejen o matematice ale i o problémech současné společnosti.

Pan profesor vidí dva zásadní problémy, které se negativně odrážejí i ve školství a vzdělávání: potřeba vše kvantifikovat a naprostá absence dlouhodobé vize. Navzdory tomu, že v životě mají největší hodnotu ty věci, které nelze jednoduše ohodnotit číslem, oznámkovat, obodovat nebo zpeněžit, instituce a systémy se o to pokouší i v oblastech, kde to ne vždy dává smysl. To, že české společnosti dnes chybí smysluplná vize, odnáší především děti a mladiství, ještě více to pocítí ve svém budoucím životě. Nynější situace ve vzdělávání na všech stupních bohužel převážně připravuje žáky a studenty na to, co bezprostředně následuje – písemné práce, přijímací zkoušky, maturita, konkrétní pracovní pozice po vyučení apod. Tento postoj považuji za krátkozraký. Pokud chceme udržitelný a všestranný rozvoj celé společnosti, musíme umožnit mladým lidem rozvíjet kritické myšlení, objevovat své silné stránky a přijímat vlastní zodpovědnost, s čímž souvisí schopnost učit sami sebe.

Mám velkou radost z hojné účasti na více než dvouhodinové besedě – celkově přišlo kolem osmdesáti lidí, nebyla nouze o otázky a živou diskuzi. Pan profesor už na začátku zdůraznil, že nás nebude o své metodě přesvědčovat. Nicméně i tak si myslím, že se možná mnohým rodičům ulevilo, když jim pan profesor doporučil, jak svým dětem doma s úkoly z matematiky pomáhat – nechme děti, ať samy vysvětlí, jak úlohy řeší. To, že převypráví své poznatky a znovu je tím prožijí, je pro ně nesmírně cenné. Pokud toho nebudou schopni, vyzvěme je, ať to zkusí s kamarádem. Tím mimo jiné napomůžeme rozvoji schopnosti vést diskuzi. Nepokoušejme se je z pozice autority – ať už v roli učitele nebo rodiče – dovést „zkratkou“ ke správnému řešení a rozhodně nevyvíjejme nátlak. Teprve autonomní, nikoli převzatý, fundament znalostí je ten, na kterém lze stavět dál. Pokud děti připravíme o možnost „přijít si na to sám“ zbytečně je ošidíme.

Při besedě jsme si také mohli vyzkoušet pár zajímavých úloh z matematiky podle Hejného metody. K jejich řešení je zapotřebí provést sérii pokusů a výpočtů. Děti si tak (v podstatě mimochodem) procvičí početní operace na mnoha dílčích příkladech. Klíčové je, že k tomu, aby z hlavy provedly desítky součtů a násobení, je vede vnitřní motivace – jejich vlastní zvědavost. Poté, co přijdou vlastní zásluhou na výsledek, pocítí opravdovou radost z poznání a buduje se jim tak zdravé sebevědomí. Stojí za zmínku, že společně se sebevědomím mluví pan profesor zároveň o pokoře. Tyto zdánlivé protiklady by měl učitel kultivovat v sobě i ve svých svěřencích.

Ať už je úmysl učitele vzdělávat podle principů udržitelného vzdělávání sebelepší, bez adekvátní podpory vedení a ostatních kolegů může přijít jeho snaha vniveč. Proto jsem velmi vděčná nejen za besedu s panem profesorem ale také za další vzdělávací akce pro pedagogy, které na naší škole probíhají a umožňují učitelům se dále rozvíjet. Podle mého názoru byla mimořádně vydařená ukázková hodina matematiky od lektorky Jany Hanušové. Během jedné vyučovací hodiny mohly všechny učitelky matematiky na druhém stupni i s vedením sledovat uplatnění principů Hejného metody, respektive moderního vzdělávání. Vidět všechny žáky v osmé třídě zodpovědně a s nadšením řešit komplexní matematickou úlohu soustřeďující se na prostorovou představivost, početní operace a v neposlední řadě úvod do algebry pro mě osobně bylo velkým povzbuzením. To, že se kromě matematických schopností a dovedností ve třídě rozvíjely i sociální kompetence a sebepoznání pro mě navíc bylo velmi inspirující.

Stejně jako pro děti vyučované tradičně, tak i pro děti vyučované podle Hejného metody je vhodná speciální příprava pro přijímací zkoušky. Protože nám v rámci budoucnosti našich dětí jde samozřejmě i o to, aby se dostali na vysněnou školu, zařazujeme pro žáky na druhém stupni hodiny a semináře zaměřené čistě na procvičování a testování. Sice se současné přijímací zkoušky z matematiky stále více podobají úlohám podle Hejného metody, žákům se však určitě může hodit procvičit si testové úlohy a příklady, které se v přijímacích zkouškách obvykle vyskytují a vyzkoušet si též "přijímačky nanečisto" - nacvičí si pracovat pod tlakem a pohotově volit efektivní řešení. Vědí pak, co mohou očekávat u přijímacích zkoušek, jaké strategie v časové tísni volit. O vztahu Hejného metody a přijímacích zkoušek si s rodiči a dalšími zájemci rádi popovídáme na speciálním semináři, který se bude konat začátkem jara (pro podrobnější informace sledujte prosím stránky školy).

Jsem přesvědčena, že v tomto směřování naše škole setrvá a že to ocení všichni, kterých se to týká – učitelé, žáci i jejich rodiče.

Za tým školy

Mgr. Ing. Zuzana Arazim Dolejší

https://www.mestouvaly.cz/wp-content/uploads/2020/01/leden_2020WEB.pdf

Publikováno

17. 2. 2020

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V létě pořádáme letní školy pro učitele matematiky na středních školách, kteří by se chtěli inspirovat Hejného metodou.

Zavřít