Zasloužená radost z poznávání

Webináře lektorů Hejného metody pro projekt SYPO

Naši lektoři natočili pro projekt SYPO webináře na témata:

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ

Webinář představí propedeutiku i výuku násobení na 1. stupni ZŠ. Účastníci se seznámí s pomůckami, které mohou pomoci při výuce násobení, vyzkouší si některé další způsoby výuky násobení, jako např. indické násobení, násobení v Montessori matematice, Hejného metodě, propojení na geometrické představy, slovní úlohy s různými kontexty (zlomky, procenta, kombinatorika) apod. Na webináři se účastníci seznámí s možnými potížemi při výuce násobení (formalismy, kritická místa) a následnou reedukací.


Matematická gramotnost: stačí rychlé počítání, znalost pouček a splněné osnovy?

Na webináři se společně zamyslíme nad tím, co rozumíme matematickou gramotností a jak se daří rozvíjet ji na střední škole. Seznámíme se s definicí matematické gramotnosti, podle které jsou koncipovány mezinárodní srovnávací testy PISA pro žáky devátých ročníků. Uvedeme rovněž vymezení tak zvané funkční matematické gramotnosti v rámci činnosti České školní inspekce. V této souvislosti zmíníme indikátory, které jsou v hodinách sledovány. Na konkrétních situacích z výuky budeme zvažovat, jak se daří matematickou gramotnost rozvíjet na středních školách. Zamyslíme se nad náměty na činnosti v hodinách, které umožňují přesunutí zodpovědnosti z učitele na žáka, zviditelňují myšlenkové pochody žáků. Uvedeme úlohy vhodné pro diferencovanou výuku.


Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky

Diferenciace řeší například, jak pracovat s inkludovanými žáky, jak podpořit rozvoj nadaných žáků, jak pracovat s cizinci, s žáky s poruchami pozornost a chování atd. Části webináře budou proto následující: 1) Inspirace pro přípravu na diferencovanou hodinu a individualizaci úloh vzhledem k jednotlivým žákům. Tipy a nástroje na diferenciaci ve třídě. 2) Typy úloh pro různé typy žáků 3) Formy a organizace práce vhodné pro diferencovanou výuku Cílem je rozvoj žákovy touhy po poznání, po intelektuální práci, ale také na rozvoj žákových osobnostně sociálních schopností, které jsou potřebné pro vytvoření dobrých podmínek k učení. 4) Sdílení s učiteli přihlášenými do webináře.


Základní principy genetického konstruktivismu tj. Hejného metody

Cílem webináře bude vysvětlit, proč je Hejného metoda vybudována právě tak, jak je vybudována, tedy proč jsou v ní prostředí jako Krokování nebo Děda Lesoň místo standardní matematické symboliky, proč je výklad učitele omezen na minimum a aktivita je přenechána žákům, proč je podporována diskuze žáků, i když se v ní vyskytují chyby a proč tyto chyby učitel nemá opravit ale má čekat až si na chybu přijdou žáci sami.


Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

Webinář nabídne porozumění hodnocení ve formativní funkci. Objasníme si, v čem nám hodnocení může pomoci k tomu, aby se žáci učili vzhledem k tzv. zóně jejich nejbližšího vývoje a vzhledem k cílům učení. Seznámíme se s pojetím podle D. Williama, s jednotlivými strategiemi a technikami, které si doložíme ukázkami z vyučovacích hodin (například stanovení kritérií, příprava a řízení diskuze, zpětná vazby, sebehodnocení aj.). Ukážeme si, jak hodnocení pomáhá učiteli v dalších krocích plánování své výuky stejně tak i žákovi k tomu, aby se stal zodpovědný za své učení. Posoudíme užitečnost a efektivitu hodnocení vzhledem k výuce na ZŠ. Budeme formativní hodnocení brát spíše jako „vnímavé učení“, které může být učiteli cenným nástrojem pro podávání zpětné vazby tak, aby žáci věřili, že na jejím základě se mohou zlepšit.


Více webinářů naleznete na stránkách https://www.projektsypo.cz/

Aktuálně
Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2024 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies