Zasloužená radost z poznávání

Rodina a škola: V hájemství Hejného metody

V učebnicích matematiky podle Hejného konceptu nejsou probíraná témata ostře ohraničena. Pravidelně se střídají, prolínají se v různých kapitolách a při opakovaném zařazení do výuky se prohlubují. Cílem je, aby žáci získávali stále hlubší vhled do probírané problematiky. Učitel má vést žáky k  tomu, aby skrze řešení úloh objevovali matematické zákonitosti a  své znalosti si tvořili především sami. Pedagog má pak ve třídě spíše roli moderátora, případně rádce, který žáky dokáže vést správným směrem.
Učebnice Matematika C obsahuje na osmdesáti stranách třicet čtyři kapitol. Zastoupena jsou témata zlomky, záporná čísla, dělitelnost, dělení, desetinná čísla, mocniny, procenta, poměr, rovnice, kombinatorika a pravděpodobnost, z geometrických pak trojúhelník a objem krychle. Jako v předchozích učebnicích i zde se objevují didaktická prostředí, jako je např. Autobus a Schody pro budování představy záporných čísel, nebo Mříž, která je prekonceptem kartézské soustavy souřadnic. Oběma učebnicemi žáky provází skupinka kamarádů, jejichž rozhovory a tvrzení mohou dětem usnadnit jejich vlastní objevování. Už v  tomto díle je zařazena propedeutika lineární funkce a zobecňování pomocí proměnných. Odvážné je představení Cavalieriho principu. 

Učebnice Matematika D je při stejném počtu stran rozdělena do dvaceti sedmi kapitol. Témata z  aritmetiky jsou v tomto díle z většiny stejná jako v díle předchozím. Rozdíl tkví v  obtížnosti úloh, která se zvyšuje, přičemž stávající témata jsou dále rozvíjena. Úlohy navíc explicitně stavějí na poznatcích, které si žáci mohli vytvořit v prostředích z  předchozího dílu. Například v Matematice D už je kapitola Záporná čísla, která využívá znalosti z prostředí Autobus a  Schody představených v  Matematice C. Poprvé se zde objevují množiny a  aritmetický průměr. V geometrických úkolech se žáci znovu setkají s  trojúhelníkem, nově pak s kružnicí, oblými útvary, podobností a mnohoúhelníky.
V učebnicích jsou obsaženy pouze neřešené úlohy, které jsou doplněny o velké množství grafických znázornění, geometrických rysů, tabulek a grafů. Řešení úloh doplněné o metodické poznámky pro učitele je obsaženo v  příručce učitele. Učebnice jsou určené pro konstruktivistický styl výuky a k tomuto účelu se také velmi dobře hodí. Uspořádání témat je promyšlené a uzpůsobené k tomu, aby podporovalo rozvoj logického myšlení žáků a  posilovalo jejich autonomii v  získávání znalostí a  dovedností. Úlohy jsou zařazovány v takovém sledu, aby vedly žáky k samostatnému objevování zákonitostí a  vytváření mentálních schémat jednotlivých matematických konceptů.

Celý článek naleznete v časopise Rodina a škola, číslo 5/2019, strana 27.

Publikováno

3. 5. 2019

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V létě pořádáme letní školy pro učitele matematiky na středních školách, kteří by se chtěli inspirovat Hejného metodou.

Zavřít