Zasloužená radost z poznávání

Rodina a škola: Nebojte se matematiky

Hejného metoda výuky matematiky je dnes pojem. Pro její uplatnění v praxi už vzniklo několik alternativních učebnic, v nichž se promítá pověstný konstruktivistický styl výuky profesora Milana Hejného. Nyní k nim přibyla další.

Velkým přínosem Hejného metody je, že u žáků rozvíjí schopnost logického myšlení a tvořivosti a probouzí v nich přirozenou radost z objevování nových znalostí. Žáci si při výuce tímto způsobem budují své znalosti sami, k odhalování nových poznatků docházejí pomocí řešení sérií gradovaných příkladů. Důraz je kladen na to, že učení probíhá na základě vlastních zkušeností žáků, nikoliv pouhým sdělováním poznatků učitelem. Úkolem učitele je organizovat hodinu, zadávat žákům vhodné úlohy a řídit diskusi. Důležitá je též kooperace mezi žáky a vzájemné učení, čímž je podporována komunikace ve třídě.

Egyptské dělní chlebů
Učebnice Matematika A je první z řady pro 2. stupeň. Míří jak k žákům, kteří v Hejného metodě pokračují od 1. stupně, tak k těm, co s ní teprve začínají v 6. ročníku. Pro výuku Hejného metodou je typické, že probírání jednotlivých témat probíhá v různých didaktických prostředích. S probíranými tématy se žáci setkávají opakovaně, jejich výuka není ostře ohraničena jako v tradičních učebnicích. Konkrétní téma se tak může vyskytovat v několika prostředích a do výuky se opakovaně vracet, přičemž se s ním žáci vždy setkají v trochu jiném kontextu. 
V Matematice A jsou využita některá prostředí, která se už vyskytla v prvostupňových učebnicích a též se zde objevují prostředí nová. Cílem každého takového prostředí je, aby žáci porozuměli určitému problému, seznámili se s novým pojmem a ještě získali zkušenosti, které mohou být použity k budování dalšího poznání. 
I když se názvy prostředí shodují s tématy běžně probíranými v 6. ročníku, tyto kapitoly rovněž obsahují podnětné příklady, které vedou žáky k objevování. Shodná s tématy tradičních učebnic jsou Desetinná čísla, Zlomky, Rovnice a Číselná osa. Zlomky se dále zabývá i Egyptské dělení chlebů, důraz je zde kladen na kmenové zlomky. Rovnice jsou dále prohlubovány v kapitole Váhy. Krokování a Autobus mají mimo jiné za cíl rozvíjet porozumění operacím s celými čísly. V Indickém násobení žáci násobí alternativním způsobem. Prostředí Mince je propedeutikou dělitelnosti. Poznatky z geometrie rozvíjí kapitoly Krychlová tělesa, Dřívka, Origami, Mříž a Parkety. Tabulka 100, Pavučiny, Součtové čtverce a Šipkové grafy většinou prohlubují porozumění dvou nebo více různým jevům, které jsou v tradičních učebnicích většinou opomíjeny.

Tři kamarádi
Celou učebnicí žáky provázejí tři kreslení kamarádi Elmar, Kira a Adriana, jejichž rozhovory jsou žákům podnětem k zamyšlení a řešení problémů. Autoři učebnice též předpokládají využívání didaktických pomůcek, jako jsou např. mince, dřívka, parkety, krokovací pás, geoboard, nebo spojovatelné krychle. 
Učebnice na první pohled působí velmi netradičně, protože obsahuje pouze neřešené příklady, které jsou doplněny obrázky, grafy a tabulkami, jež spíše připomínají zábavné kvízy v nedělní příloze novin. Věty, poučky a definice zde nenajdeme. Je třeba si ale uvědomit, že záměrem autorů bylo žáky motivovat k hledání neznámých zákonitostí a vytvořit takové úlohy, které budou podnětem pro to, aby žáci objevovali a doslova konstruovali své znalosti. Domnívám se, že učebnice splňuje tento záměr velmi dobře. Učebnice má navíc jednotnou a přehlednou grafickou úpravu, doplněnou mnoha grafickými znázorněními a vkusnými ilustracemi. Publikace působí jednoduše, ale atraktivně. Učebnici ještě doplňuje pracovní sešit a příručka pro učitele.

Zora Mašatová
vyšlo v Rodina a škola, Nakladatelství Portál

Publikováno

14. 9. 2016

Kategorie

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

Nadace České spořitelny
© 2022 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V létě pořádáme letní školy pro učitele matematiky na středních školách, kteří by se chtěli inspirovat Hejného metodou.

Zavřít