Zasloužená radost z poznávání

Základy Hejného metody ve výuce matematiky pro 1. - 3. ročník ZŠ

Zaměření: Cyklus seminářů vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 1. stupni ZŠ, hodinová dotace 16x45 min.

Cyklus dílen je určen především pro učitele 1.-3.  ročníku ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku Hejného metodou. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. Efektivnost výuky je dána nejen edukačním stylem učitele, ale také didaktickým zpracováním učiva. Výuka vedená v duchu genetického konstruktivismu je zaměřená na budování mentálních schémat matematických pojmů, vztahů, situací a je ukotvena do mnoha matematických didaktických prostředí, které pokrývají co nejširší škálu různých pohledů porozumění jevům, vztahům, situacím. Žáci zde své poznatky budují na základě mnoha různorodých zkušeností s matematickými pojmy, vztahy, situacemi i procesy v různých didaktických prostředích. Své zkušenosti žáci komunikují mateřským jazykem, který postupně a pomalu precizují na jazyk matematický. Takto získané poznatky založené na porozumění jsou v mysli žáků lépe upevněny.

Cyklus dílen stručně představí klíčová aritmetická a geometrická prostředí 1.–3. ročníku ZŠ taková, která otevírají žákovi matematiku přirozenou formou, přes prožitky pohybem, manipulacemi, přes zrakové, hmatové i sluchové vjemy. V mysli žáků se tak buduje hustě propojená síť matematických poznatků.  
Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe, se kterou mají lektoři již bohaté zkušenosti. Stejně jako výuka žáků bude i při seminářích podstatnou součástí diskuse. Rovněž se účastníci seznámí s ukázkami žákovských řešení, videonahrávkami z vyučovacích hodin a jejich analýzou. V průběhu diskusí budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je zajímají, a budou mít prostor ke sdílení svých zkušeností.

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující oblasti:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách (2 x 45 minut)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání Hejného metodou. Mezi základní principy metody patří: od zkušeností v mnohých didaktických prostředích k matematickému poznatku, od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak i s poruchami učení. Diskutovány budou i náměty na konkrétní činnosti pro nejmenší děti, metody a formy práce s konkrétními úlohami. Účastníci zároveň uvidí směr dalšího vývoje žáka. Východiska a zásady výuky budou účastníci objevovat a prožívat na konkrétních činnostech a úlohách.

B. Matematická prostředí, jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka (12 x 45 minut)                                                          

Formou nabídky série pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, na kterých děti budují své poznání matematiky spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si vyzkouší různé činnosti, které otevírají svět matematiky, a řešení konkrétních úloh dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky. Při řešení úloh různé úrovně účastníky, bude mít účastník možnost nahlédnout do vlastních i žákovských myšlenkových pochodů. Účastníci si vyzkouší tvořit úlohy snadné i náročnější tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky. Diskutovat se bude rozvoj schopností žáka důležitých pro řešení komplexnějších úloh, různorodost žákovských postupů při řešení úloh, pomoc při překonávání žákovských problémů a také hodnocení.

C. Role učitele (2 x 45 minut)

Konstruktivistický přístup k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve způsobu učení, v edukační strategii. S tím souvisí i hodnocení práce žáků. Učitel se stává spíše moderátorem třídních diskusí a průvodcem žákova poznávání tím, že na základě stálé diagnostiky nabízí žákům přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti. Budeme také sdílet dobrou praxi a diskutovat tato témata: jak budovat partnerský vztah mezi učitelem a žáky na základě přirozené autority, jak vytvořit ve svých třídách tvůrčí klima plné důvěry a přejné spolupráce, jak kultivovat komunikaci žák – žák a žák – třída, jak efektivně organizovat práci třídy, jaké jsou didaktické cíle jednotlivých etap práce s vybraným prostředím, jaké pomůcky efektivně využívat při výuce matematiky Hejného metodou.

Cena pro jednotlivce

5 400 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

25. 5. 2018, 14:00 - 19:00
26. 5. 2018, 09:00 - 18:00
ZŠ Česká Ves, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves
další termíny

Lektoři

RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Mgr. Andrea Ćmoková

Hodinová dotace

16 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 287/2018-2-56

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 5400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies