Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Garanti LŠ: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jana Hanušová, PhD.

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - začátečníci

Příměstská LŠ = bez ubytování
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Program je základní, doporučený pro úplné začátečníky, bude sestaven tak, aby se účastník aktivně seznámil s:

 • principy Hejného metody, tak aby je prožil osobně prací v dílnách a komentováním vzniklých konkrétních situacích,
 • klíčovými matematickými prostředími, která tvoří základ Hejného metody, a s možnostmi, jak je představit žákům,
 • gradovanými testy, se způsobem hodnocení.

Účastník se v dílnách také seznámí s tím, jaká mají jednotlivá prostředí poslání, co přinášejí do matematiky, jaká úskalí se mohou vyskytnout a jak nastavovat obtížnost úloh pro různě zdatné žáky. 

Předpokládáme, že učitel, který se zapíše do programu pro začátečníky, nemá dosud žádné nebo jen krátké zkušenosti s výukou v duchu Hejného metody a absolvoval pouze některé jednotlivé semináře. Po absolvování programu bude účastník vybaven tak, že se nebude muset obávat začít učit od září 2018 podle učebnic Matematika A, B pro 2. stupeň Hejný a kol., H-mat, o.p.s.

 

POVINNÉ DÍLNY:

 • Úvod do HM – úvodní dílna - seznámení se základními principy metody, se změnou role učitele.
 • Krokování a Schody I - krokování na pásu a číselné ose vede k porozumění záporným číslům (kroky pozpátku),  sčítání a odčítání celých čísel a  operaci odčítání závorky (mínus před závorkou). Modelování  rovnic, soustav rovnic, absolutní hodnoty. Využívá jazyk šipek jako nástroj k zaznamenávání procesů.
 • Dřívka - manipulativní prostředí.  V činnostech se budují a rozvíjejí pojmy obvod, obsah, pracujeme se zlomky jako s částmi celku, připravují se pojmy shodnost, podobnost. V tomto prostředí je možné postupně odhalovat jednoduché i složitější vazby a přecházet od jejich slovního popisu k popisu algebraickému
 • Váhy - porozumění elementárním úpravám lineárních rovnic, substituce, stejná úprava obou stran rovnice, hledání řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých.
 • Egyptské dělení - Náročnou představu zlomků budujeme ve dvou krocích. První úroveň vychází z historického vývoje a orientujeme se na kmenové zlomky - na zlomky typu 1/n . Vycházíme z manipulace a modelování – krájení kruhových chlebů.
 • Krychlová tělesa - úlohy směřují k porozumění pojmům vrchol, hrana, stěna a síť krychlového tělesa, povrch a objem, k zobrazování  krychlových těles – k pojmům plán tělesa, portrét tělesa, půdorys, nárys, bokorys.
 • Pavučiny I - porozumění operacím s racionálními čísly, řetězení operací a vizualizaci složitějších číselných výrazů. Příprava  pojmu aritmetický průměr. Rozvíjení logického myšlení. Nejprve řešení metodou pokus – omyl, později využití algebry. Propedeutika aritmetických posloupností a řad, rovnic, soustav rovnic.
 • Geoboard a Mříž I - manipulativní prostředí. Nabízí klasifikaci trojúhelníků, čtyřúhelníků, rozvíjí kombinatorické myšlení. Seznamuje s pojmy přímá a nepřímá shodnost. Geometrie na mříži využívá jazyk šipek i souřadnic, přináší porozumění  základním vztahům přímek, pojmům rovnoběžnost, kolmost, úhlům, základním prvkům v trojúhelníku. Propedeutika analytické geometrie.
 • Zlomky I - vedoucí dílny nabídne účastníkům celou škálu úloh využívajících různé sémantické modely zlomků – koláč, tyč, čokoládu a počet. Budou řešeny tradiční i netradiční úlohy vedoucí k hlubokému porozumění zlomkům. K budování pojmu zlomek budou využita všechna vhodná prostředí. Porovnávání zlomků, číselná osa, racionální čísla.
 • Gradované testy - Zkušenosti ukazují, že vhodným nástrojem hodnocení jsou gradované testy, které jsou sestaveny z úloh se stupňovanou obtížností. Žáci si sami zvolí úroveň obtížnosti. V dílně předvedeme ukázky gradovaných testů i žákovská řešení, budeme diskutovat způsob hodnocení gradovaných testů.

 

POVINNĚ VOLITELNÉ

Účastníci volí 2 dílny z nabídky:

 • Sítě těles - porozumění pojmu síť krychle, kvádru, hranolu, konvexních i nekonvexních mnohostěnů. Seznámení s pojmem povrch tělesa.
 • Desetinná čísla - při budování pojmu desetinného čísla se opíráme o sémantiku, vycházíme ze zkušeností žáků s délkami, penězi. Úlohy vedou k porozumění operacím s desetinnými čísly, porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování. Seznamuje s pojmy perioda, periodické desetinné číslo.  Propedeutika iracionálních a reálných čísel.
 • Procenta - vyjádření části celku pomocí procent, zejména v životních situacích, vazba procent na zlomky a desetinná čísla.
 • Algebrogramy - porozumění číslu zapsanému v desítkové soustavě a operacím s tímto číslem, číslu  zapsanému ve dvojkové soustavě i jiné soustavě. Seznámení  se způsobem rozkladu na součet řádů. Propedeutika dělitelnosti, kombinatoriky.
 • Rovnice - úlohy z různých prostředí, které vedou k rovnicím. Přepis rovnice z jednoho jazyka do druhého – jedná se o jazyk vah, mincí, hadů, šipkových grafů, čísel a naopak přepis číselně nebo slovně zadané rovnice do jazyka jiných prostředí. Odhalení ekvivalentních úprav.

  

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ:

 • Sdílení zkušeností, Hodnocení, Práce s rodiči, Biland, Sousedé, Matematická kouzla, Origami, Přijímací zkoušky SŠ a Hejnéhometoda

 Tyto dílny se vypisují až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zda-li některou z nabízených bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

4 500 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

30. 6. 2018, 09:00 - 3. 7. 2018, 14:00
FZŠ Táborská, Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
další termíny

Lektoři

Mgr. Tomáš Chrobák
Mgr. Hana Bretfeldová, Ph.D.
Mgr. Václav Strnad

Hodinová dotace

24 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 32872/2016-1-880

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

V lednu začínají v Praze a Brně nové cykly seminářů (tzv. "šablony") pro 1. i 2. stupeň.

Zavřít