Zasloužená radost z poznávání

Matematika Hejného metodou na 2. stupni ZŠ I, II a III

Cena: 17000 Kč za každého účastníka


Cyklus dílen je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří chtějí začít učit, nebo kteří učí matematiku Hejného metodou podle učebnic M. Hejného pro 2. stupeň - od zkušenosti k pojmu.  Účastníci se podrobně seznámí se změnou role učitele, s mnoha prostředími, včetně průřezových témat, program bude posílen o didaktické dílny zaměřené na gradované úlohy a gradované testy. Teoretickým východiskem Hejného edukační metody je genetický konstruktivismus. 

Cyklus dílen bude cílený na prostředí aritmetická i geometrická. Účastníci budou seznámeni se zavedením prostředí na 1. stupni. Zaměříme se na ukázky konkrétních úloh, na kterých ukážeme souvislost s učivem 2. stupně a budeme řešit i úlohy navazující - z učebnic 2. stupně. Účastníci dílny si sami ověří, které zkušenosti žáci řešením úloh získávají. Ukážeme, k jakým matematickým pojmům dál úlohy směřují, na co žáky připravují. 

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady ze školní praxe. 

Pracovní dílny budou zaměřeny na následující témata:

A. Východiska výuky matematiky, zásady dodržované ve vyučovacích hodinách. (2 x 45 min.)

Úvodní seznámení s východisky vzdělávání metodou Hejného, potažmo genetického konstruktivismu. Mezi základní principy metody patří: od zkušeností v mnohých didaktických prostředích k matematickému poznatku, od jazyka běžného života k jazyku matematiky, od moderovaných diskusí k rozvoji osobnosti žáka, od přirozené motivace žáka přes úspěch a prožitek radosti k další potřebě intelektuálního růstu. Budou též diskutována specifika Hejného metody, možná rizika, možnost pracovat se žáky vyžadující zvláštní péči, tzn. jak s nadanými, tak s poruchami učení. 

B. Změna role učitele. (2 x 45 min.)

Změna přístupu k výuce matematiky spočívá nejen ve zpracování obsahu výuky, ale také ve změně způsobů učení, změně hodnocení, metod práce, což se všechno projeví v odlišné roli učitele. Ten se stává spíše průvodcem žákova poznávání tím, že mu nabízí přiměřené úlohy v promyšlené posloupnosti, zároveň je učitel moderátorem třídních diskusí. O správnosti řešení úloh nerozhoduje učitel, ale žáci ve svých diskuzích, kde správnost dokládají argumenty. Učitel diskuzi řídí, ale nehodnotí. V případě, že se žáci dohodnou na chybném závěru, učitel doplní další úlohy, jejichž řešení žáky přivede k napravení chyby.  

C. Matematická prostředí jako nástroj rozvoje tvořivosti a intelektu žáka. (40 x 45 min.)

Formou nabídky cyklu pracovních dílen se účastníci seznámí s vybranými prostředími Hejného metody, kde žáci budují své matematické poznání spolu se strategiemi řešení úloh a problémových situací. Účastníci si v roli žáka vyzkouší různé činnosti, které přinášejí zkušenosti potřebné pro budování matematických pojmů na 2. Stupni ZŠ, řešení konkrétních úloh například dramatizací, modelováním a dalšími strategiemi, ke kterým učitel může vést své žáky.. 

Účastníci si sami vyzkouší tvorbu úloh snadných i náročnějších tak, aby pak dokázali nastavit obtížnost úloh pro konkrétní žáky. 

D. Analýza žákovských řešení (4x45 min.)

Účastníci jsou vedeni k pochopení myšlenkových pochodů žáků na základě analýzy jejich písemného řešení úloh. Budeme se zamýšlet nad jednotlivými kroky řešení, odhalovat jejich příčiny, které žáky vedly k jednotlivým krokům a zvoleným strategiím řešení. Budeme si všímat různých přístupů na základě individuálních typů myšlení. Budeme analyzovat případné chyby a hledat, jaké úlohy žákům předložit tak, aby se chyby napravily a žáci se mohli dál rozvíjet. Účastníci mohou k analýze předložit žákovské práce z vlastní výuky.

E. Gradované úlohy, gradované testy, hodnocení. (8 x 45 min.)

Zkušenosti ukazují, že vhodným prostředkem hodnocení jsou gradované testy, které využívají nabídku úloh se stupňovanou obtížností, podobnou jako v učebnicích. Žáci si sami zvolí obtížnost. Účastníci budou seznámeni s ukázkami gradovaných testů i s jejich hodnocením, sami si vyzkouší tvorbu gradovaných úloh a sestavení gradovaného testu. 

V diskuzích a při sdílení zkušeností se účastníci zaměří na možnosti hodnocení práce v hodinách, na sebehodnocení žáků.


Komu je určeno

Učitelé 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, asistenti učitelů, inspektoři i další pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací cíl

Učitelé se na základě přímých zkušeností seznámí se zásadami výuky vycházející z genetického konstruktivismu, s možnostmi budovat v myslích žáků schémata matematických pojmů prostřednictvím práce v mnoha různých prostředích.  Získají nové podněty pro výuku matematiky na 2. stupni základní školy, případně na víceletých gymnázií.  Seznámí se s postupy, které vedou k rozvoji jak rozumových, tak i osobnostních charakteristik žáka. Dále se seznámí s různými metodami a formami práce a s využitím didaktických pomůcek. Vše bude ilustrováno na praktických konkrétních příkladech. 

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 17099/2019-1-537

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

56 x 45 minut

Počet účastníků

8 - 15

Forma

Cyklus seminářů

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 17000 Kč za každého účastníka
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít