Zasloužená radost z poznávání

Prohlubující kurz Hejného metody

Cena: 9800 Kč za každého účastníka


Podstatou výuky v duchu vyučování orientovaném na budování schémat (VOBS) v matematice 1. stupně ZŠ podle prof. M. Hejného je:

  1. dobrá znalost všech didaktických prostředí jak aritmetických (sémantických i strukturálních), tak geometrických, která nesou obsah matematického učiva a která zajišťují žákům dobré porozumění pojmům, vztahům, procesům a situacím, a to v souvislostech a v propojení na bohaté množství kontextů;
  2. dobrá schopnost důsledně aplikovat konstruktivistický edukační styl. V tomto bodu je samozřejmě zahrnuta i schopnost individualizovat výuku podle úrovně každého žáka.

Účastníci prohlubujícího kurzu pro učitele Hejného metody ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ se v průběhu kurzu zaměří na prohloubení svých znalostí matematických prostředí, na rozvoj dovedností reflektovat svůj vlastní edukační styl, na poznávání možností, jak jej směřovat ke stylu konstruktivistickému, na rozvíjení dovedností individualizovat svou výuku tak, aby optimálně rozvíjela každého žáka.

Předpokládá se, že uchazeč o kurz bude na dobré úrovni seznámen s jednotlivými matematickými prostředími, bude mít a) zkušenosti s vlastní výukou Hejného metodou (alespoň 3 roky) b) povědomí o Teorii generických modelů.

Je uvedeno šest oblastí, na které budou zaměřena jednotlivá setkání. Hodinová dotace pro každou oblast bude závislá na požadavcích a potřebách účastníků. Zde uvedená je pouze orientační.

S využitím teorie generických modelů se budeme v každé z uvedených oblastí zabývat tvorbou gradovaných úloh potřebných pro individualizaci ve třídě, analýzou žákovských řešení buď písemných, nebo na videozáznamu, budeme diskutovat úskalí dané oblasti, ukázky dobré praxe a budeme simulovat situace ve třídě. Účastníci se také seznámí s přesahem jednotlivých prostředí jak na 2. st. ZŠ, tak i směrem k mladším dětem na MŠ.

Na každé setkání bude vyžadována od účastníků spolupráce, například připravit sérii gradovaných úloh s žákovskými řešeními, popsat schéma nebo pojmovou mapu nějakého klíčového pojmu, pořídit a poslat videozáznam fragmentu výuky nebo popsat nějakou didaktickou situaci, která se odehrála ve vyučovacím procesu. V pracovních dílnách se s připravenými materiály bude pracovat a budou sloužit jako podklady k diskusím o aktuálních problémech účastníků ve vazbě na téma dílny, k prohubování schopností účinně rozvíjet mentální schémata matematických pojmů u svých žáků a jejich metakognitivní schopnosti. 

 


Komu je určeno

Učitelé 1. st. ZŠ, eventuálně asistenti pedagogů.

Vzdělávací cíl

Učitelé 1. stupně ZŠ se hlouběji seznámí s principy VOBS i poznávacím procesem popsaným teorií generických modelů, prohloubí své porozumění jednotlivým matematickým prostředím a zejména jejich propojenosti, prohloubí své vědomosti o přesahu učiva matematiky 1. stupně na 2. stupeň, porozumí tomu, jak jsou některé pojmy 2. stupně připravovány již na 1. stupni, osvojí si metody práce využívající matematická didaktická prostředí. Osvojí si účinné formy zdokonalování vlastního edukačního stylu.

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 287/2018-1

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Počet účastníků

8 - 15

Forma

Cyklus seminářů

Uspořádejte tento seminář u vás na škole

Cena: 9800 Kč za každého účastníka
Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Jsou otevřené nové termín "šablon" v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.

Zavřít