Zasloužená radost z poznávání

Seriál seminářů pro 1. stupeň ZŠ (Praha)

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku

Místo konání: FZŠ Táborská, Táborská 45, Praha 4 - Nusle
Doba konání: září 2018 - květen 2019, vždy v pondělí od 14:00 do 17:30 hod
Garant seriálu: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Zaměření: mírně pokročilí (alespoň 3 roky výuky matematiky Hejného metodou, ideálně v 1. – 3. ročníku ZŠ)
Cílová skupina: Seriál dílen je určen především pro učitele 4. ročníku ZŠ, kteří učí nebo chtějí začít učit matematiku Hejného metodou

Obecná anotace pro celý cyklus seminářů:

Účastníci celého seriálu seminářů se v jednotlivých dílnách prakticky seznámí s principy, na kterých je Hejného metoda vyučování matematiky vystavěna, a získají znalosti a dovednosti dostatečné k tomu, aby mohli vyučovat matematiku ve 4. ročníku ZŠ Hejného metodou.

Účastníci se seznámí s klíčovými prostředími, která jsou zaváděna ve 4. ročníku, s jejich významem pro budování porozumění matematickým pojmům, operacím a vztahům. Prostředí z nižších ročníků budou připomenuta a dále rozvinuta (předpokládá se jejich základní znalost).

Jednotlivé semináře v podstatě kopírují časový harmonogram výuky ve 4. ročníku.

Každý seminář bude členěn do několika etap: 

Účastníci:

A. se aktivně seznámí s tematickým celkem pro dané období takovým způsobem, který mohou aplikovat ve své třídě. Organizace práce kolektivu účastníků semináře bude do jisté míry simulovat organizaci práce žáků ve třídě. Prostřednictvím řešení úloh se seznámí jak s matematickým obsahem daného celku, tak i jeho didaktickým zpracováním. V diskusích poznají i potenciál daného celku pro osobnostně sociální rozvoj žáků.

B. si vyzkoušejí práci s gradovanou sérií úloh v roli žáka i v roli učitele, pokusí se vytvořit vlastní gradovanou sérii pro přímé využití ve vlastní výuce s ohledem na individuální zvláštnosti konkrétních dětí ve vlastní třídě.

C. se seznámí s možnostmi přípravy na hodinu s využitím vhodných materiálů a pomůcek, vždy si také vyzkouší vytvořit přípravu na vlastní hodinu.

D. budou sdílet své zkušenosti s výukou a společně budeme řešit konkrétní dotazy a problémy.

Časový harmonogram a názvy jednotlivých seminářů:

Pondělí 17. září 2018 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Opakování základních vztahů (prostředí: hadi, myšlené číslo, děda Lesoň)
Rovnice I (rovnice a šipkové grafy, izomorfizmus rovnic)

Pondělí 8. říjen 2018 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Násobení a dělení (vlastnosti přirozených čísel, násobilkové čtverce, indické násobení)
Dělení jednomístným číslem (v prostředí: pavučiny, součtové trojúhelníky, algebrogramy)

Pondělí 5. listopad 2018 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
2D geometrie – rovinné útvary (hlubší poznávání geometrických obrazců ve čtvercové mříži – délka úsečky, některé trojúhelníky a čtyřúhelníky)
Obvody a obsahy rovinných útvarů (obsah pravoúhelníků – čtverců a obdélníků, trojúhelníků nejen ve čtvercové mříži)

Pondělí 26. listopad 2018 (14:00 – 17:30) - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zlomek (od porozumění k zápisu kmenového zlomku, práce s modely zlomku – tyč, ciferník/koláč, čokoláda, veličina, soubor prvků, operace sčítání kmenových zlomků)
Egyptské dělení chlebů, slovní úlohy se zlomky, celek a část ve slovních úlohách

Pondělí 10. prosinec 2018 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Celá čísla I (prostředí zaměřená na porozumění: krokování a schody s pokynem čelem vzad, dvojkroky Spejbla a Hurvínka, římské číslice)
Celá čísla II (prostředí zaměřená na poznávání struktury celých čísel a mnohé počítání: součtové trojúhelníky, barevné trojice, pavučiny, násobilkové čtverce)

Pondělí 7. leden 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Rovnice II (soustavy rovnic v různých prostředích: děda Lesoň, pravoúhelníky, šipkové grafy, součtové trojúhelníky)
Geometrie I (manipulativní prostředí: dřívka, parkety, krychlové stavby a precizace pojmů objem a povrch krychlových staveb a těles)

Pondělí 28. leden 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Práce s daty (organizace souboru dat: třídění podle více kritérií, grafy příbuznosti, statistika; střelba na cíl, komunikační hra SOVA)
Závislosti a vztahy ve stovkové tabulce, osová souměrnost.

Pondělí 25. únor 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zavedení souřadnic, vztahy a závislosti na čtvercové mříži, v prostředí šipkové grafy.
Velká čísla, cesta k porozumění převodů jednotek, biland, součtové trojúhelníky s podmínkou.

Pondělí 18. březen 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Geometrie vlastníma rukama (povrch a síť kvádru, modely těles, Sonobova krychle, Möbiův list)
Dělitelnost (obdélníková čísla, zbytkové třídy)

Pondělí 8. duben 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Základní geometrické konstrukce, proměny rovinných obrazců jako nástroj k hlubšímu porozumění.
Kombinatorika a statistika v úlohách.

Pondělí 29. duben 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Rovnice III (prostředí autobus, algebrogramy a další)
Práce s daty (graf a jeho tvorba, čtení grafů), statistika (evidence a intrerpretace různých statistických jevů)

Pondělí 20. květen 2019 (14:00 – 17:30)Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ
Zdůvodňování – rozvoj argumentačních dovedností (logika, pravdivost výroků, kouzla)
Sítě krychle – vazby mezi prvky krychle (vrcholy, hrany, stěny) a prvky sítě (strany a vrcholy čtverců) 

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies