Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Garanti LŠ: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Pavel Šalom

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, v ceně LŠ pouze strava během programu (1 x oběd a 2 x Coffee Break).

Ubytování si můžete zajistit např. ZDE.

Program je připraven pro účastníky, kteří nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s výukou Hejného metodou a neabsolvovali žádné nebo jen velmi málo vzdělávacích aktivit týkajících se Hejného metody. Převážně formou pracovních dílen se v praktických činnostech seznámí s:

 • principy Hejného metody,
 • klíčovými matematickými prostředími, která tvoří základ Hejného metody, a možnostmi, jak je představit žákům,
 • gradovanými úlohami a způsobem jejich hodnocení,
 • posláním jednotlivých prostředí a jejich přínosem pro matematiku,
 • kritickými místy ve výuce v jednotlivých prostředích.

Po absolvování programu budou účastníci vybaveni tak, že se nebudou muset obávat začít učit Hejného metodou.

POVINNÉ DÍLNY:

 • Úvod do metody – účastníci se v konkrétních ilustracích seznámí s teoretickými východisky Hejného metody a budou diskutovat své zkušenosti, představy, resp. obavy a očekávání, které s metodou souvisí.
 • Krokování, schody I – synchronizace pohybového, akustického a slovního rytmu v propojení s číselnou řadou. Krokování na pásu, resp. schodech s tleskáním a slovním doprovodem, budování povelové techniky. Číslo jako stav i jako operátor. Konstrukce představ o přirozených číslech, záporných číslech, číselné ose, porozumění sčítání a odčítání celých čísel a řešení jednoduchých rovnic.
 • Děda Lesoň I – pohádkový příběh Dědy Lesoně a jeho zvířátek, porozumění vazbám mezi jejich silou a seznámení s pravidly hry na zvířátkovou přetahovanou. Práce s veličinou zapsanou symbolem (nikoli číslem), porozumění substitucí a řešení rovnic a jejich soustav.
 • Dřívka I – budování představ o rovinných útvarech a jejich vlastnostech. Rozvoj prostorové představivosti. Tvorba a přeměna obrazců podle daných podmínek. Manipulace s trojúhelníky, čtverci, obdélníky, dalšími čtyřúhelníky, šestiúhelníky a dalšími mnohoúhelníky vyskládanými pomocí dřívek. První zkušenosti s obsahem, obvodem. Rozvoj představ o zlomku jako části celku. Propojení s aritmetikou: závislosti a zobecňování, posloupnosti. Příprava na práci ve čtvercové mříži.
 • Autobus I – manipulativní budování představ o přirozených číslech dramatizací ve známém prostředí jízdy autobusem. Porozumění vazbám mezi sčítáním a odčítáním, řetězením operací, práci s daty. Příprava na trojčlenku.  Práce se zlomky.
 • Origami I – manipulativní budování představ o rovinných útvarech a jejich vlastnostech. Rozvoj prostorové představivosti. Skládání a stříhání papíru podle návodu i bez něj. Porozumění osové a středové souměrnosti v praktické činnosti.
 • Cyklotrasy, resp. Dětský park – manipulativní práce s daty. Barevné cesty mezi stanovišti na  schématické mapě.  Orientace v mapě, rozvoj analytického myšlení a abstrakce.  Propojení s aritmetikou formou časových nebo vzdálenostních údajů. Příprava na práci s grafy.    
 • Krychlové stavby I – poznávání prostorové geometrie a rozvoj prostorové orientace manipulativní činnosti. Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky. Schopnost překládat z jednoho jazyka do druhého. Rozvoj analytického myšlení, prostorové transformace. Sítě krychle.
 • Sčítací trojúhelníky – upevnění číselných spojů, pochopení vazeb v aditivní triádě, poznání hlubších vazeb ve struktuře čísel, řešení jednoduchých rovnic. Doplňování scházejících čísel do struktury trojúhelníku, výběr správných čísel z nabídky, respektování podmínky pro řešení.
 • Zlomky – budování představ o zlomku v různých modelech (ciferník, tyč, čokoláda a počet). Opakované půlení. Dělení složitého celku (3 koláče mezi 2 lidi, 2 koláče mezi 3 lidi). Cesta k formálnímu zápisu zlomku a jeho reprezentací. Pochopení sčítání a odčítání zlomků v praktických činnostech i vizualizaci.
 • Slovní úlohy – typologie slovních úloh podle sémantického ukotvení čísla a metody jejich řešení. Slovní úlohy dynamické, proti proudu času, s antisignálem, s nadbytečnou informací, se zlomky, kombinatorické a metody jejich řešení.  Didaktické nástroje učitele při práci se slovními úlohami (dramatizace, vizualizace, manipulace, tabulace, převyprávění úlohy vlastními slovy, odhalení izomorfizmu úloh, vytvoření úlohy izomorfní, získání vhledu do situace pomocí série demonstrací).
 • Hadi, Pavučiny I
               Hadi – prohlubování poznávání vazeb mezi čísly v podobě stavů a operátorů.  Rozvíjení porozumění aditivní triádě a schopnosti řešit rovnice a soustavy dvou rovnic. Doplňování scházejících čísel do struktury hada, výběr správných čísel z nabídky, respektování podmínky pro řešení. Přepis hada do aritmetického výrazu a naopak. Zobecňování.
               Pavučiny I – práce s čísly provázanými v grafickém schématu. Porozumění operacím sčítání a odčítání, ale skrytě i násobení a dělení. Cesta k poznávání hlubších matematických myšlenek (asociativnost a komutativnost sčítání, aritmetická řada a posloupnost). Barva a směr šipky jako parametr důležitý při řešení úloh. Význam čísla v roli operátoru.
 • Geodeska – manipulativní činnost s konvexními i nekonvexními mnohoúhelníky, budování představ mnohoúhelníků a jejich vlastností. Přirozená konstrukce formálního geometrického jazyka pro popis mnohoúhelníku. Shodnosti mnohoúhelníků, jejich obvody a obsahy. Rozdělování nebo spojování mnohoúhelníků pro objevy vztahů pro výpočet obsahů. Hranice a vnitřek geometrického obrazce.
 • Ročníky – po rozdělení účastníků dle jejich preferencí do jednoho z ročníků 1. – 5. hlavní tahy vybraného ročníku, kritická místa ve výuce a konkrétní dotazy účastníků. Vše s učebnicí, příp. pracovními sešity a příručkou učitele daného ročníku.
 • Analýza videaanalýza vybraných videoukázek z výuky z hlediska klíčových principů Hejného metody. Klima (aktivita žáků, vzájemné vztahy mezi žáky, přítomnost nudy, strachu, frustrace, radosti...), komunikace (míra akustické přítomnosti učitele, komunikační mody), architektura hodiny (diferenciace učiva, změna scénáře učitele v průběhu hodiny, zaujetí žáků), matematický obsah (objevy žáků), důležité epizody (práce s chybou, nedorozumění, pomoc spolužákovi...). 

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ:

Vypisují se až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zdali některou z nabízených dílen bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

5 300 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

20. 8. 2018, 09:00 - 24. 8. 2018, 14:00
ZŠ Ostrava, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava - Zábřeh
další termíny

Lektoři

Mgr. Ing. Tatiana Mutinová
Mgr. Romana Menšíková
Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Eva Janšová

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 5861/2017-1-331

Tento druh semináře nenabízíme na školách.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Jsou otevřené nové termín "šablon" v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.

Zavřít