Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Garanti LŠ: RNDr. Dagmar Moťvská, Mgr. et Mgr. Pavel Šalom

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Program pro začátečníky bude sestaven s cílem objevit a zažít na vlastní kůži principy Hejného metody. Na konkrétních úlohách si ukážeme, jak funguje poznávací proces. V duchu Hejného principů budou představena základní matematická prostředí a to tak, aby bylo možno nahlédnout do jejich matematického potenciálu. Budeme objevovat, jaká úskalí se mohou vyskytnout a jak nastavovat obtížnost úloh pro různě zdatné žáky.

Předpokládáme, že učitel, který se zapíše do programu pro začátečníky, nemá dosud žádné nebo jen krátké zkušenosti s výukou v duchu Hejného metody (maximálně absolvoval jednotlivé semináře). Po absolvování programu bude účastník vybaven tak, že se nebude muset obávat začít učit podle Hejného metody.

 Hlavním cílem matematických dílen pro skupinu začátečníků je připravit učitele, který chce v příštím školním roce začít vyučovat Hejného metodou v 1. nebo v 2. ročníku (případně ve 3.) základní školy na práci. V každé dílně se dozví, jak je možné zavádět jednotlivá prostředí, co tomu předchází, jaké typy úloh se v daném prostředí vyskytují v prvních dvou letech výuky a nastínit, jak se dané prostředí vyvíjí v dalších letech školního vzdělávání. Tímto způsobem budou připravené dílny ke všem hlavním prostředím z prvních dvou let, jak aritmetickým, tak geometrickým.

POVINNÉ DÍLNY – anotace:

 • Úvod do Hejného metody - účastník se seznámí na základě vlastního prožitku se základními principy Hejného metody. Účastník dostane příležitost jednotlivé principy hledat ve video ukázce a pojmenuje jejich význam pro proces učení. Společně pojmenujeme své zkušenosti, své obavy i přání, které souvisí s Hejného metodou.
 • Krokovaní - synchronizace pohybového, akustického a slovního rytmu. Krokování na pásu s tleskáním a slovním doprovodem (básnička, písnička, číselná řada), povelová technika (podpora krátkodobé paměti). Jednoduchý a složený povel, konstrukce jazyka pro záznam povelu. Krokování přispívá k budování představ o malých přirozených číslech - model čísla žáci prožívají pohybem, vnímají zrakem i sluchem. Prostředí vede k porozumění sčítání a odčítání celých čísel i řešení jednoduchých rovnic, otevírá se cesta k záporným číslům. Účastník se seznámí se zavedením šipkového zápisu, s řešením jednoduchých rovnic nejdříve pomocí sehrávky i pomocí manipulace. Prodiskutujeme úskalí prostředí a žákovské strategie řešení úloh.
 • Schody - účastníci budou mít možnost se aktivně seznámit s prostředím Schody způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě včetně organizace práce, seznámí se s funkcí čísla jako s adresou na číselné ose. Uvědomí si rozdíly mezi příbuznými prostředími (Krokování). Budou zde představeny charakteristické typy úloh a jejich řešení včetně možných úskalí.
 • Krychlové stavby - vymezení krychlové stavby, motivace ke konstrukci formálních jazyků pro popis trojrozměrného prostoru a jejich tvorba, reprezentace krychlových staveb MŠ – 5. roč. ZŠ s důrazem na portrét, portétovou animaci a plán stavby).
 • Autobus - Seznámíme se s prostředím Autobusu formou dramatizace, s budováním představ o čísle, se situacemi, ve kterých se sčítá a odčítá, s řetězením operací, s prací s daty.
 • Geoboard a Čtvercová síť - Představení různých typů geoboardu. Vytváření obrázků, číslic, písmen a tvarů. Vytváření potřeby formálního jazyka pro popis obrazce na geoboardu (hry s geoboardem – Telefon, Vysílač a příjmač, Sova). Budování představ mnohoúhelníků a jejich prvků (vrchol, strana), jejich obvodů a obsahů, shodnosti a souměrností.
 • Hadi - Strukturální prostředí navazující na sémantické prostředí Krokování.  Prohlubování poznávání vazeb mezi čísly v podobě stavů a operátorů. Doplňování scházejících čísel do struktury hada, rozvíjení aditivní triády a schopnosti řešit rovnice a soustavy dvou rovnic metodou pokus – omyl. Výběr správných čísel z nabídky. Respektování podmínky pro řešení. Přepis hada do aritmetického výrazu a naopak. Zobecňování.
 • Cyklotrasy - Účastník se seznámí s možnostmi, jak připravit svým žákům prožitek důležitý pro práci s grafickým prostředím. Dále se seznámí s úlohami o bludištích, které jsou vhodnou přípravou na toto prostředí. V dílně budou účastníci poznávat různé řešitelské strategie a možnosti, jak odstupňovat obtížnost úloh.
 • Sítě krychle - porozumění pojmu síť krychle, kvádru, hranolu, seznámení s pojmem povrch tělesa. Střih pro jeviště, střih pro pokojík – vytvoř / vyber z nabídky / dekoruj. Oblékáme paní Krychli: vytvoř střih, co nejvíce střihů, všechny střihy... (sítě krychle), vyber síť krychle z nabídky, vybarvi, na střihu označ společné vrcholy, dekoruj střih na šaty pro krychli (problém zipu). Doplňujeme obrazce na čtverce sítě (problém protějších stran). Doplňujeme názvy vrcholů sítě.
 • Parkety - Získávání zkušeností s analýzou a syntézou rovinných tvarů, z nichž některé mohou být obohaceny o číselné údaje. Rozvoj prostorové orientace, budování poznatků z oblasti teorie shodnosti (osová souměrnost, středová souměrnost, otáčení) a míry (obsah mnohoúhelníku). Parketujeme podle zadané podmínky, hledáme více (všechna) řešení.
 • Součtové trojúhelníky - seznámení se s pravidly pro strukturální prostředí, cesta zavádění Součtových trojúhelníků v 1. třídě. Vazby mezi čísly na různých pozicích, objevování zákonitostí, neposedové v součtových trojúhelnících, úlohy s podmínkou, kombinatorika. Různé řešitelské strategie.
 • Děda Lesoň - Účastníci budou mít možnost se aktivně seznámit s prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě včetně organizace práce, seznámí se se zavedením prostředí pomocí pohádkového příběhu a objevem ikon. Aktivity se zvířátky a jejich hra na přetahovanou znamená pro žáky práci s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). V symbolickém jazyku zapisují číselné vztahy a herní formou poznávají práci s rovnicemi a nerovnicemi. Účastníci zažijí diskuse o řešení úloh, poznají několik řešitelských strategií a porozumí významu prostředí.
 • Pavučiny - účastníci budou mít možnost se aktivně seznámit s prostředím Pavučiny způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě včetně organizace práce. Pavučiny pracují s čísly (abstraktními) provázanými v grafickém schématu. Od konce 1. ročníku nebo začátku 2. ročníku prohlubují operace sčítání, odčítání, ale skrytě i násobení a dělení, a snadnou cestou vedou k poznávání hlubších matematických myšlenek (aritmetické řady a posloupnosti).

 POVINNĚ VOLITELNÉ – anotace

 • Ciferník - účastníci se seznámí s pomůckou vhodnou k modelování úloh týkajících se času, hledání různých geometrických tvarů vepsaných do pravidelného dvanáctiúhelníku. Budou řešit úlohy na různých úrovních v oblasti ciferníkové aritmetiky.
 • Cik-cak čtverce - vedoucí dílny nabídne účastníkům další prostředí umožňující mnohé počítání vedoucí k vyššímu cíli. Hledání různých zákonitostí v číselné struktuře nabízí širokou škálu různých typů úloh, které budou účastníci nejen řešit, ale i tvořit tak, aby zaujali širokou škálu dětí na prvním stupni.
 • Biland - představení země Biland. Zavedení grošů A, B, C, D. Klíčová je manipulace. Hra na obchod. Ukázky úloh. Zavedení grošů E, F. Vyjádření  platby bilandsky. Provázání prostředí Biland s dvojkovou soustavou. Převod čísel z desítkové soustavy do dvojkové a z dvojkové soustavy do desítkové. Sčítání a odčítání ve dvojkové soustavě.
 • Abaku - účastníci se seznámí s novým strukturálním prostředím, jeho principy i pravidly hry.
 • Analýza videa - analýza vybraných videoukázek z výuky z hlediska klíčových principů Hejného metody. Klima (aktivita žáků, vzájemné vztahy mezi žáky, přítomnost nudy, strachu, frustrace, radosti...), komunikace (míra akustické přítomnosti učitele, komunikační mody), architektura hodiny (diferenciace učiva, změna scénáře učitele v průběhu hodiny, zaujetí žáků), matematický obsah (objevy žáků), důležité epizody (práce s chybou, nedorozumění, pomoc spolužákovi...).
 • Gradované úlohy - společná diskuse nad možnostmi a cíli hodnocení žáků ve škole. Hodnocení v Hejného metodě. Úlohy v učebnicích mají gradovanou obtížnost. V dílně budeme diskutovat parametry gradace a účastníci budou tvořit gradované úlohy  rámci jednotlivých ročníků (jak ze zadané úlohy vytvořit úlohu lehčí / těžší a jak řešení úlohy s ohledem na žákovu volbu hodnotit).
 • Analýza žákovských řešení - účastníkům bude nabídnuto několik žákovských prací, na kterých bude ukázána diagnostika žákovského myšlení a práce s chybou v HM.
 • Ročníky - 1. - 5. ročník – Rozdělení účastníků podle osobních preferencí do jednoho z ročníků, budou představeny hlavní tahy vybraného ročníku a kritická místa ve výuce. Vše s učebnicí, příp. pracovními sešity a příručkou učitele daného ročníku. Seznámíme se s možnostmi, jak strukturovat výuku v daném ročníku, s možnostmi individualizace prostřednictvím vhodně zvolených úloh zohledňujících zvláštnosti psychického i fyzického vývoje dětí tohoto školního věku. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.

 

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ DÍLNY

 • Deskové hry a jejich využití, Hodnocení a klasifikace, Burza pomůcek, Práce s učebnicí, Práce s žáky vyžadujícími speciální péči, Spolupráce s rodiči, Vlastní zkušenosti s Hejného metodou.

Tyto dílny se vypisují až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zda-li některou z nabízených bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

8 200 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

13. 8. 2018, 09:00 - 17. 8. 2018, 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

Lektoři

Mgr. Jaroslava Kloboučková
Mgr. Jitka Vokšická
Mgr. Anna Čamajová
Petra Sadílková

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 5861/2017-1-331

Tento druh semináře nenabízíme na školách.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Jsou otevřené nové termín "šablon" v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.

Zavřít