Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci - 2. ročník

Garanti LŠ: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jaroslava Kloboučková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci - 2. ročník

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Program pro začátečníky bude sestaven tak, aby se účastník aktivně seznámil:

 • s principy, na kterých je metoda vystavěna, a dále se zásadami Hejného vyučovací metody tak, aby rozuměl konstruktivisticky vedené výuce a zažil ji v pozici žáka
 • s klíčovými matematickými prostředími, která tvoří základ Hejného metody, aby rozuměl důvodům zavádění matematiky prostřednictvím těchto matematických prostředí

Účastník se v dílnách také seznámí s tím, jaká mají jednotlivá prostředí poslání, co přinášejí do matematiky, jaká úskalí se mohou vyskytnout a jak nastavovat obtížnost úloh pro různě zdatné žáky. V každém prostředí se seznámí s jeho zavedením v prvním/druhém ročníku, se způsobem výuky, s hlavními typy úloh i s výhledem do vyšších ročníků prvního stupně. Budou zde představeny jednotlivé typy úloh charakteristické pro 2. ročník a řešeny úlohy včetně možných úskalí. Prostřednictvím vlastního řešení úloh se účastník seznámí s gradovanými úlohami z daného prostředí.

 

POVINNÉ DÍLNY:

 • Základy + VOBS - vlastní prožitek je jedním z nejdůležitějších principů, což bude důsledně uplatňováno při vedení semináře. Budeme se aktivně seznamovat se všemi základními principy Hejného metody, dostaneme příležitost jednotlivé principy hledat ve video ukázce a pojmenujeme jejich význam pro proces učení. Společně pojmenujeme své zkušenosti, své obavy i přání, které souvisí s Hejného metodou výuky matematiky.
 • Vláčky + Děda Lesoň - poznáme číslo jako veličinu prostřednictvím manipulace s vagónky a tvorbou vláčků různých parametrů. Přirozeně získáe zkušenosti s délkou a počtem vagónků a délkou vláčků, později se silou jednotlivých zvířátek, vyzkoušíme si, jak můžeme budovat představu rovnosti, nerovnosti, porovnávat dvě veličiny a aktivně užívat termín „o kolik“. Seznámíme se s příběhem Dědy Lesoně, zvířátky, vazbami mezi jejich silou a pravidly hry. Vyřešíme úlohy typu: Které družstvo je silnější/slabší, Zavolej zvířátko na pomoc slabšímu družstvu, Rozděl skupinu na dvě stejně silná družstva, případně s podmínkou, Postav družstvo stejně silné, jako je dané družstvo, Hra na kapitány, Rovnice s maskami jednoho druhu. Vyzkoušíme si možné řešitelské strategie.
 • Rodina a vztahy – seznámíme se s fiktivní rodinou Malých a Klosových (Moudrých), pojmenujeme základní a složené vztahy mezi jednotlivými členy rodiny (budeme pracovat s relacemi a jejich skládáním). Vyřešíme mnohé úlohy o věku. Budeme tvořit úlohy při postupném zvyšování počtu členů fiktivní rodiny, které budou přirozeně gradovat.
 • Sítě krychle – použijeme motivační prvky pro aplikaci didaktického postupu od návrhu na jeviště, přes návrh na pokojíček až po nalezení všech sítí krychle. Vytvoříme sémanticky uchopené střihy na jeviště a přejdeme k hexaminům, které jsou sítěmi krychle. Metodou systematického vyhledávání nalezneme opravdu všechny sítě krychle. Budeme se zabývat i tvorbou sítí z různých polymin. Zavedeme pojmy šev a zip, vrchol, stěna, síť.
 • Autobus – vyzkoušíme si různé role při dramatizaci didaktické hry (řidič, výpravčí a cestující), ujasníme si její pravidla. Vyzkoušíme různé typy otázek i různé typy záznamů. Absolvujeme i cestu od prvotního seznámení se situací k záznamu procesu jízdy autobusem a k objevu tabulky, která je efektivním způsobem pro evidence všech parametrů. Vyřešíme také několik tabulek s neúplnými údaji o jízdě a ověříme vše následnou dramatizací. Objevíme různé závislostí údajů v tabulce, připravíme porozumění trojčlence.
 • Násobilkové čtverce – zavedeme prostředí, které umožní zautomatizovat násobilkové spoje, propojíme operaci násobení, dělení i sčítání. Vyzkoušíme si řešení úloh různé obtížnosti v novém grafickém prostředí. Hlouběji pronikneme do vazeb mezi jednotlivými prvky multiplikativní struktury.
 • Výstaviště – uspořádáme číselnou řadu v sémantickém kontextu nelineárně, pronikneme do prostředí, ve kterém se vzájemně propojuje geometrie a aritmetika. Vyzkoušíme si schopnost vzájemně propojovat různé řešitelské strategie. Využijeme další aritmetické parametry (součet částí výstaviště) k řešení a tvorbě úloh.
 • Krychlové stavby – k popisu krychlových staveb využijeme různé konceptuální i procesuální jazyky (model, portrét, plán, animace), vyzkoušíme jednotlivé jazyky a popíšeme výhody i nevýhody jednotlivých jazyků. Zvedeme pojmy objem a výška krychlové stavby, tvar pozemku (půdorys) i další vlastnosti krychlových staveb. Vytvoříme úlohy vhodné obtížnosti v závislosti na různých gradačních parametrech. 
 • Skládání papíru – porozumíme způsobu postupného zavádění pravidel pro tvorbu rovinných útvarů z papíru. Zavedeme potřebnou geometrickou terminologii, budeme porovnávat obsah vytvořených útvarů, odstříhávat některé růžky a odhadovat výsledek vlastní tvorby. Vytvoříme vlastní záznam pracovního postupu. Poznáme nové mnohoúhelníky a jejich vlastnosti.
 • Dřívka - porozumíme způsobu postupného zavádění pravidel pro tvorbu rovinných útvarů z dřívek.  Získáme první představy o pojmech obvod i obsah a vyřešíme mnohé úlohy přispívající k rozvoji představ o zlomku jako části celku. Uvědomíme si vztah k algebře a jazyku, který umožní zobecňování získaných poznatků.
 • Krokování s pokynem „čelem vzad“ – vybudujeme schéma číselné osy přirozeným pohybem - krokováním, které využijeme i k budování aditivní triády v oblasti malých přirozených čísel. Vyřešíme mnohé úlohy vedoucí k úpravám algebraických výrazů se závorkami, řešení lineárních rovnic, případně Diofantovských rovnic.
 • Cik-cak čtvercec – vytvoříme „sčítalku“ a nalezneme její různé užitečné vlastnosti. Doplníme neúplnou tabulku a vytvoříme tabulky různých parametrů.  
 • Pavučiny – použijeme barvu jako přirozený parametr při řešení aritmetických posloupností. Seznámíme se s nejmenším a největším prvkem konečné číselné řady, využijeme součet všech zadaných prvků pro nalezení pevných čísel i hodnot šipek. 
 • Geoboard – vytvoříme různé mnohoúhelníky efektivním způsobem pomocí gumičky a geoboardu. Budeme požívat metaforický i odborný geometrický jazyk pro jejich popis, budeme rozlišovat polohové a obecné vlastnosti vytvořených rovinných útvarů

POVINNĚ VOLITELNÉ:

 • Přístup ke slovním úlohám v HM – provedeme typologii slovních úloh podle sémantického ukotvení čísla a metody jejich řešení, seznámíme se s gradací úloh. Slovní úlohy dynamické, s antisignálem, s nadbytečnou informací, se zlomky, kombinatorické a metody jejich řešení.  Ukážeme si didaktické nástroje učitele při práci se slovními úlohami (dramatizace, vizualizace, manipulace, tabulace, převyprávění úlohy vlastními slovy, odhalení izomorfizmu úloh, vytvoření úlohy izomorfní, získání vhledu do situace pomocí série demonstrací).
 • Tvorba gradovaných úloh – na úlohách v učebnicích si ukážeme, že mají gradovanou obtížnost. V dílně budeme diskutovat parametry gradace a budeme tvořit gradované úlohy v rámci jednotlivých ročníků (jak ze zadané úlohy vytvořit úlohu lehčí / těžší). Pochopíme, proč je dobré používat gradované série úloh i způsoby jejich zařazení do výuky.
 • Gradované úlohy jako prostředek ke klasifikaci žáků - společná diskuse nad možnostmi a cíli hodnocení žáků ve škole. Rozdiskutujeme možnosti hodnocení žáků v Hejného metodě. Seznámíme se i s tím, jak je možné řešení úlohy s ohledem na žákovu volbu klasifikovat.
 • Rozbor videonahrávky - Analýza vybraných videoukázek z výuky z hlediska klíčových principů Hejného metody. Klima (aktivita žáků, vzájemné vztahy mezi žáky, přítomnost nudy, strachu, frustrace, radosti...), komunikace (míra akustické přítomnosti učitele, komunikační mody), architektura hodiny (diferenciace učiva, změna scénáře učitele v průběhu hodiny, zaujetí žáků), matematický obsah (objevy žáků), důležité epizody (práce s chybou, nedorozumění, pomoc spolužákovi...).
 • Rozbor žákovských řešení - účastníkům bude nabídnuto několik žákovských prací, na kterých bude ukázána diagnostika žákovského myšlení a práce s chybou v HM.
 • Práce s tabulkami - vedoucí dílny nabídne účastníkům takové situace, které vedou ke splnění výstupů z RVP uvedené v tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty. Budou představeny různé možnosti tvorby a čtení tabulek a grafů v různých ročnících prvního stupně, především v prostředích Autobus a Peníze, ale i v dalších.
 • Obsah ve čtvercové mříži - vedoucí dílny nabídne účastníkům úlohy, které vedou k objevení a hlubokému porozumění vzorcům platným pro různé rovinné útvary. Budou si moci vyzkoušet metodu uvolňování parametru při objevení vzorce pro obsah trojúhelníku, Pythagorovu větu či obsah lichoběžníku.  
 • Didaktická hra SOVA a vlastnosti těles - účastníci se seznámí s didaktickou hrou, která propojuje oblasti logického myšlení a galerie hledaných objektů (vlastnosti těles), naučí se vytvářet vlastní schémata pro konkrétní galerie s různou obtížností.
 • Zobecňování v aritmetice i geometrii – propojením různých prostředí poznáme úlohy a principy zobecňování. Porozumíme didaktickému principu odvozování vztahů v prostředí aritmetiky i geometrie.
 • Matematická kouzla – atraktivní úlohy, které ukazují především algebraickou strukturu desítkové soustavy, poznáme možnosti, jak kouzlení využít v motivaci dětí odhalovat a využívat zákonitosti desítkové soustavy.
 • Násobení a pamětné algoritmy - účastník se seznámí s didaktickým postupem při zavádění násobilky, práci s tabulkou násobků si vyzkouší jak při vyvozování jednotlivých násobilkových spojů, tak při řešení dalších úloh vedoucích k vyššímu aritmetickému a algebraickému cíli. Budou představeny základy didaktických prostředí, které využívají násobení – indické násobení a násobilkové čtverce.
 • Dětský park (cyklostezky, linky) - Prostředí náleží do oblasti práce s daty. Východiskem úloh je schématická mapka dětského parku s několika stanovišti, resp. mapka krajiny s několika místy, která jsou propojena barevnými cestami. Žák se orientuje v mapce, rozvíjí analytické myšlení - všímá si jednotlivostí na velkém obrázku a ty přenáší do jiného obrázku. Lineárním záznamem cesty pouze pomocí stanovišť a barevných cest mezi nimi se učí abstrahovat od nepodstatných jevů, jako je tvar cesty. Uvedením časových údajů, resp. délek jednotlivých úseků vstupuje do prostředí aritmetika a dává možnosti dalších úloh o čase, resp o délce. Prostředí připravuje žáka do budoucna na práci s grafy.

 

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ:

 • Reflexe a shrnutí každého dne (4 x 45 minut)
 • Spolupráce s rodiči
 • Sdílení zkušeností s hodnocením
 • Specifika malotřídních škol
 • Měření
 • Algebrogramy
 • Deskové hry

Tyto dílny se vypisují až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zda-li některou z nabízených bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.


Cena pro jednotlivce

8 200 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

16. 7. 2018, 09:00 - 20. 7. 2018, 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

Lektoři

Mgr. Jitka Vokšická

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 5861/2017-1-331

Tento druh semináře nenabízíme na školách.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies