Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ I

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci - 1. ročník

Garanti LŠ: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., Mgr. Jaroslava Kloboučková

Zaměření: 1. stupeň ZŠ - začátečníci - 1. ročník

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Program pro začátečníky bude sestaven tak, aby se účastník aktivně seznámil:

 • s principy, na kterých je metoda vystavěna, a dále se zásadami Hejného vyučovací metody tak, aby rozuměl konstruktivisticky vedené výuce a zažil ji v pozici žáka
 • s klíčovými matematickými prostředími, která tvoří základ Hejného metody, aby rozuměl důvodům zavádění matematiky prostřednictvím těchto matematických prostředí

Účastník se v dílnách také seznámí s tím, jaká mají jednotlivá prostředí poslání, co přinášejí do matematiky, jaká úskalí se mohou vyskytnout a jak nastavovat obtížnost úloh pro různě zdatné žáky. V každém prostředí se seznámí s jeho zavedením v prvním ročníku, se způsobem výuky, s hlavními typy úloh i s výhledem do vyšších ročníků prvního stupně. Budou zde představeny jednotlivé typy úloh charakteristické pro 1. ročník a řešeny úlohy včetně možných úskalí. Prostřednictvím vlastního řešení úloh se účastník seznámí s gradovanými úlohami z daného prostředí.

POVINNÉ DÍLNY:

 • Základy + VOBS - vlastní prožitek je jedním z nejdůležitějších principů, což bude důsledně uplatňováno při vedení semináře. Budeme se aktivně seznamovat se všemi základními principy Hejného metody, dostaneme příležitost jednotlivé principy hledat ve video ukázce a pojmenujeme jejich význam pro proces učení. Společně pojmenujeme své zkušenosti, své obavy i přání, které souvisí s Hejného metodou výuky matematiky.
 • Krokování - krokování přispívá k budování představ o malých přirozených číslech - model čísla žáci prožívají pohybem, vnímají zrakem i sluchem. Vyzkoušíme si zavádění a objevování nutného grafického aparátu (šipky, povely), využívání vhodných pomůcek, zařazování různých organizačních forem vhodných pro práci v tomto prostředí. Číslo zde žák používá k modelování reálných situací, množství je prostřednictvím úloh z tohoto prostředí vnímáno jako pomíjivá situace, dochází k synchronizaci vizuální, akustické i kinestetické funkce čísla.
 • Krychlové stavby – prostředí přispívá k rozvíjení prostorové představivosti a k užívání vhodné geometrické terminologie. Seznámíme se s konceptuálními i procesuálními jazyky vhodnými pro popis krychlové stavby na úrovni žáka 1. ročníku. Budeme mít možnost se seznámit s vhodnými pracovními pomůckami (krychle, gumičky, čtverečkovaný papír). Žáci v úlohách poznávají vlastnosti 3D útvarů, propedeuticky se seznamují s pojmy míry – objem, povrch, výška stavby. Vyzkoušíme si způsob práce s krychlemi, porozumíme nutnosti manipulace, pochopíme možnost propojení úloh z prostředí krychlových staveb na jiné oblasti matematiky.
 • Autobus – prostředí vychází z reálných situací a vede k smysluplné práci s daty na úrovni vhodné pro žáky 1. Ročníku. Seznámíme se se způsoby zavádění prostředí do výuky metodou dramatizace a vhodných zápisů vedoucích k objevu tabulky. Budeme mít možnost se seznámit s vhodnými pracovními pomůckami (autobus, zastávky, cestující).
 • Skládání a překládání papíru – manipulativní prostředí, které nám umožní kreativní tvorbu. Porozumíme postupnému zavádění pravidel pro konstrukci rovinných útvarů. Seznámíme se se způsoby užívání vhodné geometrické terminologie, získáme větší jistotu při jejím užívání ve výuce 1. Ročníku tak, aby byla v souladu s obecně zavedenou terminologií, ale zároveň aby nám rozuměli žáci nejmladšího školního věku. Budeme řešit úlohy vedoucí k určování obsahu rovinného útvaru bez nutnosti užití obecně platných vzorců pro jejich výpočet. Bude ukázána i vazba na zlomky a jejich užívání v nejnižších ročnících.
 • Hadi - grafické prostředí, kde žáci mnohým počítáním prohlubují porozumění číselným operacím, poznávají vazby mezi čísly, řeší jednoduché rovnice i soustavy rovnic. Řešením vhodných úloh porozumíme nutnosti mnohého počítání zajímavých úloh, nikoliv nudného opakování, odhalíme vazby mezi slovními úlohami stejného typu a úlohami z prostředí hadů, využijeme získané zkušenosti k vlastní tvorbě úloh cílených na vlastní žáky.
 • Dřívka - poznáme další vlastnosti rovinných útvarů manipulativní činností. Použijeme vlastní nápady pro jejich tvorbu vyznačením hranice rovinného útvaru. Objevíme nové vazby mezi jednotlivými útvary přeměnou jednoho tvaru na jiný dodržením zadaných podmínek. Žáci takto získávají první zkušenosti s obsahem, obvodem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi, my si vše sami vyzkoušíme a připravíme se na jejich práci.
 • Součtové trojúhelníky – seznámíme se s pravidly pro strukturální prostředí, a s možnými způsoby jeho zavádění v 1. třídě. Porozumíme hlubší podstatě prostředí, které využívá vazby mezi čísly na různých pozicích. Objevíme zákonitosti, které nám umožní tvořit vlastní úlohy s ohledem na specifika třídy. Využijeme získané zkušenosti při řešení úloh s využitím neposedů v součtových trojúhelnících, vyřešíme i úlohy s podmínkou, budeme využívat kombinatorické schopnosti. Vyjasníme si různé řešitelské strategie a jejich úskalí.
 • Parkety – pochopíme, jak toto manipulativní geometrické prostředí pracující s jednoduchými tvary přispívá zkušenostmi žáka do mnoha oblastí matematiky – tvary, obsah 2D útvaru, kombinatorika, osová a středová souměrnost, otočení, práce s daty, … Vyzkoušíme si vlastní tvorbu parket, schopnost hledání všech řešení metodou systematického prohledávání, pochopíme vlastnosti přímo a nepřímo shodných útvarů. Projdeme cestou od reálných zkušeností přes zástupné modely až k obecným pravidlům při pokrývání plochy (teselace).
 • Vláčky – prostředí vycházející z vlastních zkušeností nejmladších žáků, kdy žáci prostřednictvím vlastní manipulace poznávají číslo jako veličinu. Herní formou získávají zkušenost s délkou a počtem vagónků a délkou vláčků, budují představu rovnosti, nerovnosti, porovnávají dvě veličiny a užívají termíny „o kolik“. Vyzkoušíme si tvorbu vláčků podle zadaných parametrů, využijeme získané zkušenosti k vlastní tvorbě úloh. Prací v tomto prostředí se připravíme na hlubší porozumění dalšímu prostředí – Zvířátka dědy Lesoně.
 • Rytmus a barevné trojice - seznámíme se s možnostmi zařazování úloh vedoucích k využití jednoduchých i složených rytmů v různých modifikacích, barva a vizuální rytmus je i východiskem pro práci v prostředí barevných trojic, které se naučíme smysluplně využívat pro rozdělení třídy do tříčlenných skupin. Nezapomeneme na sociální a kognitivní složku, která je někdy překážkou pro úspěšné využití úloh vhodným způsobem.
 • Abaku - účastníci se seznámí s novým strukturálním prostředím, jeho principy i pravidly hry.
 • Schody - krokování po očíslovaných schodech přispívá k budování představ o čísle jako adrese (značka na číselné ose). Ukážeme si, jak žáci pracují s číslem jako adresou a poznávají práci s číselnou osou. Model čísla prožívají pohybem a vnímají jej mnoha smysly. Pochopíme, jak úlohy z tohoto prostředí přispívají k porozumění sčítání a odčítání celých čísel i řešení jednoduchých rovnic. Ukážeme si shody a rozdíly mezi příbuznými prostředími v praktických úlohách.

 
 POVINNĚ VOLITELNÉ:

 • Přístup ke slovním úlohám v HM – provedeme typologii slovních úloh podle sémantického ukotvení čísla a metody jejich řešení, seznámíme se s gradací úloh. Slovní úlohy dynamické, s antisignálem, s nadbytečnou informací, se zlomky, kombinatorické a metody jejich řešení.  Ukážeme si didaktické nástroje učitele při práci se slovními úlohami (dramatizace, vizualizace, manipulace, tabulace, převyprávění úlohy vlastními slovy, odhalení izomorfizmu úloh, vytvoření úlohy izomorfní, získání vhledu do situace pomocí série demonstrací).
 • Tvorba gradovaných úloh – na úlohách v učebnicích si ukážeme, že mají gradovanou obtížnost. V dílně budeme diskutovat parametry gradace a budeme tvořit gradované úlohy v rámci jednotlivých ročníků (jak ze zadané úlohy vytvořit úlohu lehčí / těžší). Pochopíme, proč je dobré používat gradované série úloh i způsoby jejich zařazení do výuky.
 • Gradované úlohy jako prostředek ke klasifikaci žáků - společná diskuse nad možnostmi a cíli hodnocení žáků ve škole. Rozdiskutujeme možnosti hodnocení žáků v Hejného metodě. Seznámíme se i s tím, jak je možné řešení úlohy s ohledem na žákovu volbu klasifikovat.
 • Rozbor videonahrávky - Analýza vybraných videoukázek z výuky z hlediska klíčových principů Hejného metody. Klima (aktivita žáků, vzájemné vztahy mezi žáky, přítomnost nudy, strachu, frustrace, radosti...), komunikace (míra akustické přítomnosti učitele, komunikační mody), architektura hodiny (diferenciace učiva, změna scénáře učitele v průběhu hodiny, zaujetí žáků), matematický obsah (objevy žáků), důležité epizody (práce s chybou, nedorozumění, pomoc spolužákovi...).
 • Rozbor žákovských řešení - účastníkům bude nabídnuto několik žákovských prací, na kterých bude ukázána diagnostika žákovského myšlení a práce s chybou v HM.
 • Práce s tabulkami - vedoucí dílny nabídne účastníkům takové situace, které vedou ke splnění výstupů z RVP uvedené v tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty. Budou představeny různé možnosti tvorby a čtení tabulek a grafů v různých ročnících prvního stupně, především v prostředích Autobus a Peníze, ale i v dalších.
 • Obsah ve čtvercové mříži - vedoucí dílny nabídne účastníkům úlohy, které vedou k objevení a hlubokému porozumění vzorcům platným pro různé rovinné útvary. Budou si moci vyzkoušet metodu uvolňování parametru při objevení vzorce pro obsah trojúhelníku, Pythagorovu větu či obsah lichoběžníku.  
 • Didaktická hra SOVA a vlastnosti těles - účastníci se seznámí s didaktickou hrou, která propojuje oblasti logického myšlení a galerie hledaných objektů (vlastnosti těles), naučí se vytvářet vlastní schémata pro konkrétní galerie s různou obtížností.
 • Zobecňování v aritmetice i geometrii – propojením různých prostředí poznáme úlohy a principy zobecňování. Porozumíme didaktickému principu odvozování vztahů v prostředí aritmetiky i geometrie.
 • Matematická kouzla – atraktivní úlohy, které ukazují především algebraickou strukturu desítkové soustavy, poznáme možnosti, jak kouzlení využít v motivaci dětí odhalovat a využívat zákonitosti desítkové soustavy.
 • Násobení a pamětné algoritmy - účastník se seznámí s didaktickým postupem při zavádění násobilky, práci s tabulkou násobků si vyzkouší jak při vyvozování jednotlivých násobilkových spojů, tak při řešení dalších úloh vedoucích k vyššímu aritmetickému a algebraickému cíli. Budou představeny základy didaktických prostředí, které využívají násobení – indické násobení a násobilkové čtverce.
 • Dětský park (cyklostezky, linky) - Prostředí náleží do oblasti práce s daty. Východiskem úloh je schématická mapka dětského parku s několika stanovišti, resp. mapka krajiny s několika místy, která jsou propojena barevnými cestami. Žák se orientuje v mapce, rozvíjí analytické myšlení - všímá si jednotlivostí na velkém obrázku a ty přenáší do jiného obrázku. Lineárním záznamem cesty pouze pomocí stanovišť a barevných cest mezi nimi se učí abstrahovat od nepodstatných jevů, jako je tvar cesty. Uvedením časových údajů, resp. délek jednotlivých úseků vstupuje do prostředí aritmetika a dává možnosti dalších úloh o čase, resp o délce. Prostředí připravuje žáka do budoucna na práci s grafy.

 

DOBROVOLNĚ VOLITELNÉ:

 • Reflexe a shrnutí každého dne (4 x 45 minut)
 • Spolupráce s rodiči
 • Sdílení zkušeností s hodnocením
 • Specifika malotřídních škol
 • Měření
 • Algebrogramy
 • Deskové hry

 Tyto dílny se vypisují až na místě dle aktuálního zájmu. Je čistě na dobrovolnosti účastníka, zda-li některou z nabízených bude absolvovat. Tento typ dílen je bonusem pro účastníky (není zahrnován do celkové hodinové dotace).

Detailní program bude upřesněn.

 

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Cena pro jednotlivce

8 200 Kč

Přihlásit se
Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)

Datum a místo

16. 7. 2018, 09:00 - 20. 7. 2018, 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

Lektoři

Mgr. Ivica Mária Grafová
Mgr. Tereza Kottová

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Akreditace

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 5861/2017-1-331

Tento druh semináře nenabízíme na školách.

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Jsou otevřené nové termín "šablon" v Praze, Brně, Ostravě a Liberci.

Zavřít