Zasloužená radost z poznávání

Škola Hejného metody v předmatematické výchově I

Intenzívní kurz je určen pro učitele mateřských škol a prvních tříd zkladní školy, kteří se chtějí seznámit s metodou matematického vzdělávání podle prof. M. Hejného a její využitelnosti v předmatematické výchově.

Semináře a z velké části pracovní dílny i plenární přednášky budou zaměřeny na následující myšlenky: Východiska Hejného metody, zásady účinné výuky, sémantická matematická prostředí, rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte, otevírání světa čísel a percepce málopočetných množin, otevírání světa geometrie prostřednictvím manipulativních aktivit, změna role učitele, pedagogická diagnostika, učebnice pro 1. ročník ZŠ – na co se v matematice mohou děti vstupující do 1. ročníku těšit, dále smysluplné pomůcky, hry, aktivity vhodné pro předmatematickou výchovu. Pozornost bude také věnována analýzám videozáznamů aktivit v oblasti předmatematické výchovy a v 1. ročníku ZŠ.

V průběhu řady diskusí budou mít účastníci možnost získat odpovědi na otázky, které je v souvislosti se zavedením netradičního pojetí matematiky trápí. Vše bude ilustrováno na konkrétních příkladech.

Celkový rozsah výuky je 32 výukových hodin. 


Komu je určeno

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd a 1. ročníků ZŠ, inspektoři, asistenti pedagogů a dlaší pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací cíl

     Učitelé si prohloubí znalosti o vyučování orientovaném na budování schémat. Nová koncepce posouvá tradiční způsob předmatematické výchovy v MŠ jak v obsahu, tak i v metodách práce. V obsahu se zaměřuje na budování mentálních schémat předmatematických pojmů, vztahů, situací a procesů, v metodách na aktivaci dítěte a na komunikaci. To znamená, že každou novou myšlenku, kterou dítě objeví v průběhu řešení úloh (při předmatematické aktivitě), nechává učitel posoudit ostatním dětem a vede o ní diskusi ve třídě. Pracovní dílny budou také v tomto duchu vedeny.

Účastníci se dále hlouběji seznámí
- s principy a cíli nové koncepce, s rolí učitele i rolí dítěte v předmatematické výchově
- se specifiky práce s dětmi různého věku (3-6tileté)
- se specifiky 1. ročníků ZŠ
- s poznávacím procesem dítěte a mechanizmem budování jeho představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností dítěte
- s principy individualizace
- s matematickou podstatou a cíli jednotlivých matematických prostředí

Číslo akreditace DVPP

MSMT- 5861/2017-1-331

Lektoři

Držitel certifikátu vydaného prof. Hejným.

Hodinová dotace

32 x 45 minut

Počet účastníků

20 - 40

Forma

Cyklus seminářů

Otevřené termíny pro jednotlivce

Doporučte tuto stránku svým známým:

Podporují nás

© 2019 H-mat, o.p.s.
Pro lektory Prohlášení o používání cookies

Praha, Brno, Ostrava, Liberec - nové termíny "šablon", semináře pro ředitele, osobnostní rozvoj žáka i učitele. Více zde.

Zavřít